เข้าสู่ระบบ
( สำหรับเจ้าหน้าที่ .)
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น
( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )


เลขบัตรประจำตัวประชาชน:  
    

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ 
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับประชาชน 

• เอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

      


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension