เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      แจ้งปิดระบบการบันทึกข้อมูล/การจัดชุดตรวจสอบ/การบันทึกผล ของข้าวนาปี 60/61 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. (ยกเว้น จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สงขลา, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และจังหวัดนราธิวาส)
      
FARMBOOK APPLICATION 

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมผ่านระบบ Video Conference วันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น.   (NEW !!!)
 

      
• คู่มือการใช้งาน ระบบอัพโหลด และดูรายงานการวาดแปลง (SSMAP เมษายน 2560)   (NEW !!!)
 
• แนวทางการทดสอบและใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)


       *** ตรวจสอบการส่งข้อมูลข้าวนาปี 59/60 ไป ธ.ก.ส. ได้ที่ http://www.baac.doae.go.th

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

*** แจ้งขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเกษตรกร ***
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลและบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเกษตรกร
ลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Application ต่างๆ ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต
ซึ่งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ จาก Application ดังกล่าวด้วย 

*** แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ กรณี การเช่า ส.ป.ก. (NEW !!!)
1. การเช่าเอกสารประเภท ส.ป.ก. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเป็น เช่า และเลือก ส.ป.ก. ได้ 
2. การเช่า หรือ เช่าซื้อ โฉนด จาก ส.ป.ก. ที่ได้หลักฐานเป็น ส.ป.ก. 4-14
สามารถบันทึกได้ โดยการเลือกเป็น เช่า โฉนด แล้วใส่เลขที่โฉนด
โดยไม่ต้องบันทึกเป็นประเภท ส.ป.ก. 4-14
ในส่วนของผู้รับรองสามารถให้ผู้นำชุมชนรับรองได้
เช่นเดียวกับการเช่าที่จากบริษัทที่ไม่สามารถหาเลขบัตรผู้ให้เช่าได้ 

*** เปิดรายงานผลการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้าวนาปี 60 ที่เมนูรายงาน (29 พ.ค.60)


*** ในการบันทึกข้าวนาปี 60 ระบบจะยังแสดงเป็นสัญลักษณ์ 59*
เนื่องจากยังไม่ได้ปิดระบบในส่วนของนาปรัง 59
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลนาปี 60 ได้เลย ถึงแม้จะแสดงเป็น 59* 
เมื่อปิดนาปรังแล้ว จะ update เป็น 60 ให้ต่อไป ***

1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
3. แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
4. คู่มือการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร  
(NEW !!!)  เปิดให้บันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลแบบใหม่แล้ว (16 พ.ค. 60)
5. ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งทาง SSNET ด้วย

* ระบบได้ปรับแบบคำร้อง ทะเบียนเกษตรกร เป็น แบบสำหรับปี 2560 เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งจะแสดงข้อมูลการปลูกพืชล่าสุดในแต่ละแปลง 
และเพิ่มแบบสำหรับจัดเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรในหน้า 2
** สำหรับ ภบท5 6 11 / ไม่มีเอกสารสิทธิ์ / นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ ในแปลงเดิม
ระบบจะไม่ดึงชื่อเจ้าของมาแสดง ให้เติมข้อมูลในช่องผู้รับรองมาแทน 
เพราะจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์      

แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม

(10 เม.ย. 60)
ปรับแบบคำร้อง ทะเบียนเกษตรกร เป็น แบบสำหรับปี 2560 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลการปลูกพืชล่าสุดในแต่ละแปลง
และเพิ่มแบบสำหรับจัดเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรในหน้า 2
** สำหรับ ภบท5 6 11 / ไม่มีเอกสารสิทธิ์ / นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ ในแปลงเดิม
ระบบจะไม่ดึงชื่อเจ้าของมาแสดง ให้เติมข้อมูลในช่องผู้รับรองมาแทน
เพราะจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์
ซึ่งระบบบันทึกของ ทบก ก็จะปรับตามแบบด้วย ตั้งแต่ 19 เม.ย.60 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับโปรแกรมให้บันทึกเครื่องจักรกลการเกษตรได้
และการบันทึกข้าวนาปี/จัดชุดข้าวนาปี 2560 จะเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 60 เป็นต้นไป

(1 มี.ค. 60)
เพิ่ม รายงานแสดงเกษตรกรที่ไม่ได้บันทึกพันธุ์ข้าว
เลือกดูได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > รายชื่อเกษตรกร (ข้าวที่ไม่ระบุพันธุ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ส่งหนังสือที่ E-mail จังหวัดแล้ว
** ในการแก้ไขพันธุ์ข้าว หากไม่มีชื่อพันธุ์ที่ต้องการ
ให้ตรวจสอบที่เมนูตั้งค่าระบบ > เลือกพันธุ์ข้าว
แล้วเปิดใช้งานพันธุ์ข้าวที่ต้องการก่อน


(9 ก.พ.60)
เปิดระบบจัดชุด ปี 2560 (ยกเว้น ข้าว ปี 60)

(2 ก.พ. 60)
ระบบเปิดให้คัดลอกแปลงเป็นปีการผลิต 2560 ได้
ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 60 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้

1. สามารถคัดลอกแปลงจากปีการผลิต 58 เป็น 60 หรือ คัดลอกจาก 59 เป็น 60 ได้

2. ไม่สามารถคัดลอกแปลงจาก 58 เป็น 59 ได้แล้ว (ยกเว้นข้าว) จะต้องคัดลอกเป็น 60 เท่านั้น

3. สำหรับข้าวนาปีภาคใต้ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงปีการผลิต 2559 ให้คัดลอกเป็น 60 ก่อน
แต่เมื่อบันทึกกิจกรรมข้าว ระบบจะเปลี่ยนเป็น 2559 เอง  

4. สำหรับข้าวนาปรังภาคอื่น ให้คัดลอกกิจกรรมจากนาปีเป็นนาปรัง ในแปลง 59 เดิม ไม่ต้องคัดลอกแปลงเป็น 60

สำหรับการนับยอดปรับปรุงจะนับข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2559 เป็นผลการดำเนินงานของปี 2560 ด้วย
สำหรับข้าวภาคใต้ หากบันทึกมาหลังตุลาคม 2559 จะนับผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยเช่นกัน      
Powerpoint สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 29 พ.ย. 59
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559      
แจ้งปรับปรุงโปรแกรม

- (NEW) 15 ธ.ค. 59
1. ปรับแบบฟอร์มปรับปรุงทะเบียนในระบบให้แสดงข้อมูลปี 59
2. เปิดเมนูยกเลิกเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เคยยกเลิกไปได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกเกษตรกรใหม่ได้ (ไม่ให้เพิ่มแบบคำร้องยกเลิก)

- (NEW) 6 ธ.ค. 59

เปิดจัดชุดข้าวนาปรัง

- 30 พ.ย. 59
เปิดเมนูแก้ไขเลขบัตรประชาชน (แก้ไขได้ที่อำเภอที่ขึ้นทะเบียน)
เปิดเมนู ย้ายสถานที่ขึ้นทะเบียน (ย้ายที่อำเภอปลายทาง)

- 24 พ.ย.59 


การบันทึกข้าวนาปรัง 59/60 
หากมีการปลูกข้าวนาปี 59/60 ด้วยแล้ว ไม่ต้องคัดลอกแปลงใหม่
ให้กดเครื่องหมายบวกท้ายแปลง แล้วคัดลอกกิจกรรมนาปีมาเป็นนาปรัง
โดยระบบจะแสดงปุ่มคัดลอกให้เฉพาะ “ข้าว” ที่ผ่านการตรวจสอบในนาปีแล้ว  
ในการจัดชุดตรวจสอบ หากใช้การคัดลอกถือว่าเป็นแปลงเดิม
ถ้าไม่คัดลอกจากนาปี แต่ใช้การเพิ่มกิจกรรมใหม่ จะกลายเป็นแปลงใหม่

- 9 พ.ย.59 

เนื่องจากมีการนำข้อมูลไปใช้ในโครงการต่างๆ ทำให้ต้องปรับปรุงข้อมูลด้วยความรัดกุมมากขึ้น จึงขอปิดระบบตีกลับทั้งชุดโดยอำเภอ และให้ตีกลับเป็นรายบุคคลโดยชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดแทน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*** ผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดสามารถตีกลับจากผ่าน หรือ ยกเลิก เป็น ยังไม่จัดชุด เท่านั้น ไม่สามารถแก้จาก ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน หรือ ยกเลิก เป็น ผ่าน ได้ เมื่อตีกลับแล้ว แจ้งอำเภอดำเนินการแก้ไขข้อมูล จัดชุดใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ หากยังไม่ได้บันทึกผล อำเภอสามารถลบชุดแล้วแก้ไขข้อมูลได้เหมือนเดิม


      


โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2559
4.แผนจัดสรรงบประมาณ
5. คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (Version 4 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
6. คู่มือโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร (Version 2 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

      


แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

• สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการขยายฐานได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > รายงานความก้าวหน้า หรือ เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน

• ขณะนี้เปิดระบบการขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน ให้พิมพ์แบบจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้แล้ว โดยใช้เมนู  ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน กรุณาอ่านคู่มือการดำเนินงานฯ ตามเอกสารประกอบด้านล่างนี้

1. เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรการเกษตร  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Video Conference  (ชมวีดิโอการชี้แจง คลิ้กที่นี่) 
1.1. Powerpoint โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน ไฟล์ Powerpoint | ไฟล์ pdf สำหรับ print

2. ตัวอย่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จังหวัด/อำเภอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

3.รายละเอียดการโอนเงิน
*** เป้าหมายที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณเป็นการประมาณการ
จังหวัด/อำเภอสามารถดูจำนวนเกษตรกรที่ต้องจัดเก็บได้จากรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน หากมีเกษตรกรจำนวนมากกว่าจำนวนที่จัดสรรเงิน จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณปี 2559 ต่อไป      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ข้อควรระวัง !!! หากเกษตรกรแจ้งปลูกพืชเดิมในแปลงเดิมไม่เกินเนื้อที่เดิม
ให้ใช้การคัดลอกกิจกรรมการเกษตรจากแปลงเดิมมาแก้ไขข้อมูลเป็นปีปัจจุบัน ห้ามเพิ่มเป็นกิจกรรมใหม่
หากไม่คัดลอก แต่ใช้เพิ่มกิจกรรม ระบบจะระบุว่าเป็นแปลงใหม่ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงและบันทึกพิกัด GPS

- รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) 
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
- รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 เฉพาะข้าว
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ>ข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59
ดูได้ทั้ง user ระดับอำเภอ และจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทุกคืน

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุง พ.ค. 58)
• (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/คู่มือโปรแกรม ปี 2558 (จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป)
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4)  (11 พ.ค. 58)
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า
- เพื่อให้ตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับโปรแกรมให้บันทึกแปลงเป็นรายปี โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกแปลงเดิม/กิจกรรมการเกษตรเดิมจากปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (คู่มือหน้า 4-8)
-ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เป็นยืนต้นเดิมไม่ได้ปลูกใหม่ ก็ต้องบันทึกแปลง/กิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้มาแจ้งว่ายังดำเนินการในแปลงเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปุ่มคัดลอกแปลง/กิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- สำหรับแปลง/กิจกรรมที่เคยบันทึกไว้แล้วก่อนปรับระบบหากมีวันที่ปลูกอยู่ในช่วงปี 2558 ระบบจะปรับให้เป็นแปลงปี 2558 โดยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร NEW !!!
วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
-เรื่องการปรับปรุง/โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร , สมุดทะเบียนเกษตรกร , GAP , แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เพิ่ม เอกสาร GisAgro  UPDATE !!!

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ passbook รุ่น PR9 สำหรับ WINDOWS 8


      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension