เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
แจ้งปรับปรุงโปรแกรม

-(NEW) 22 ก.ย.59 เพิ่มการแสดงสถานะท้ายกิจกรรม เพื่อบอกว่า กิจกรรมนั้นจัดชุดแล้ว หรือ ผ่านแล้วในชุดใด
โดยกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบ หรือบันทึกผล 
ผ่านการติดประกาศ/ตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้  หากพบข้อมูลผิดพลาดจะต้องทำการตีกลับทั้งชุดเพื่อจัดชุดและบันทึกผลใหม่

- 31 ส.ค. 59 เพิ่มตัวเลือกค้นข้อมูล
เนื่องจากช่วงนี้ อำเภอกำลังเร่งปรับปรุงข้อมูล และเร่งติดตามเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
ทางทีมโปรแกรม ทบก. จึงได้ปรับปรุงหน้าค้นหาข้อมูล
โดยเพิ่มตัวเลือก ปรับปรุงปีปัจจุบันแล้ว หรือ ยังไม่ปรับปรุง
เพื่อให้ค้นหาเกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุง แล้วติดตามเกษตรกรได้
โดยให้ส่งออกเป็น excel ได้ด้วย
ใช้งานได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร > แก้ไขข้อมูลเกษตรกร

17 ส.ค. 59 แจ้งการปรับโปรแกรมในส่วนของรายงานความก้าวหน้า ปี 59
 ปรับให้ตัดยอดทุกเที่ยงคืน
เพื่อให้ใช้เป็นยอดเดียวกันในแต่ละวัน
และเพื่อให้โหลดใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น

-  17 ส.ค. 59 ปรับโปรแกรมให้แก้ไขหมู่ที่ ตอนคัดลอกแปลงได้
ขอให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลด้วยความรอบคอบ
อย่าแก้ไขไปมา และควรปรับข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรให้ตรงกับที่แก้ไขด้วยทุกครั้ง


- แจ้งเปิดระบบจัดชุด บันทึกผล สำหรับแปลงใหม่ (ในการวาดแปลงให้จัดทำในภายหลัง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้)


ด่วนที่สุด !!!

สามารถดาวน์โหลดคู่มือดำเนินงานและคู่มือโปรแกรมฉบับเข้าโรงพิมพ์ 
1. คู่มือดำเนินงาน 59
2. คู่มือโปรแกรม 59

      

แจ้งเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูล
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 448 ลงวันที่ 7 เม.ย. 59

กลุ่มทะเบียนเกษตรกรได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า 
1.จังหวัดที่ส่งข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ครบทั้งหมด จำนวน 17 จังหวัด  ได้แก่ สุพรรณบุรี  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  ยะลา  น่าน  พะเยา  ลำปาง ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ขอความร่วมมือจากจังหวัดดังกล่าว เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน
ขอความร่วมมือประสานองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เห็นชอบแผนปฏิบัติงานให้เพิ่มจุดบริการการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล  กรมส่งเสริมการเกษตรจึง ได้มีหนังสือขอความร่วมมือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
เมื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ที่พร้อมให้ความร่วมมือ ขอให้ท่านแจ้ง  ศสท. เพื่อออกชื่อผู้ใช้งาน (user) และรหัสผ่านให้แก่หน่วยงาน (password)

(NEW)


      


!!! NEW !!! แจ้งเพิ่มพันธุ์ข้าว

- ข้าวเจ้า กข61
- ข้าวเหนียว ข้าวลืมผัว

หากต้องการใช้งาน ให้คลิ้กเมนูตั้งค่า -> เลือกพันธุ์ข้าว ค้นหาพันธุ์ข้าว และคลิ้กเลือกใช้งาน

เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559      


แจ้งปรับปรุงเมนู

1. ปิดการจัดชุดโครงการขยายฐานและแหล่งน้ำ
สามารถดูรายงาน และข้อมูลแบบจัดเก็บในรูปแบบ pdf ได้ที่เมนูรายงาน
โดยในปี 2559 การจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรฯ และแหล่งน้ำ จะรวมอยู่ในแบบคำร้อง ทบก 01
2. รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ย้ายไปอยู่ในเมนูรายงาน (รายงาน ทบก 01-4)
3. รายงานผลการดำเนินงานมาตรการปาล์ม ย้ายไปอยู่ในเมนูรายงาน (รายงาน ทบก พ06)


      


โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2559
5. คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (Version 4 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
6. คู่มือโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร (Version 2 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

*** ตอบคำถามที่พบบ่อย
1. งบประมาณที่จัดสรรสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ ที่แสดงในแผนจัดสรรเป็นเพียงหลักคิดเพื่อจัดสรรงบประมาณเท่านั้น

2. เป้าหมายครัวเรือนเกษตรกรนำมาจากจำนวนครัวเรือนเกษตรกรโดยประมาณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 59 
รวม 6,512,908 ครัวเรือน และปัดลงให้เหลือ 6.5 ล้านครัวเรือน

3. จำนวน อกม. มาจาก เป้าหมายครัวเรือนเกษตรกร
โดยคำนวณว่า อกม. 1 คน จะรองรับครัวเรือน 500 ครัวเรือน
หากใช้เวลาดำเนินงาน 50 วัน (ก.ค. - ส.ค. ) จะต้องจัดเก็บข้อมูลวันละ 10 ครัวเรือน/วัน/คน

4. เป้าหมายครัวเรือนที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ วาดแปลง คิดเป็นร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยให้วาดแปลงผ่านระบบ GISagro หรือ TAMIS ซึ่งจะจัดอบรมให้ จนท. สสก. สนง.กษจ ในวันที่ 21-22 มิ.ย. 59 การวาดแปลง ให้เน้นวาดแปลงใหม่  แปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แปลงเช่า 

5. นโยบายในการปรับปรุง ทบก 59 ให้ อกม. มีส่วนร่วมในการแจกแบบคำร้อง จัดเก็บข้อมูลด้วย จึงได้จัดสรรงบสำหรับอบรม อกม. ตามเป้าหมายในข้อ 3

6. แบบคำร้องมีการปรับปรุง โดยเพิ่มหัวข้อรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกล แหล่งน้ำ และเกษตรกรรมยั่งยืน ลงในแบบ ทบก. 01 ด้วยเลย โดยจะชี้แจงแบบและระบบโปรแกรมในวันที่ 21-22 มิ.ย. 59 ดังนั้นให้ชะลอการพิมพ์แบบทีละหมู่บ้าน และให้พิมพ์แบบเฉพาะเกษตรกรแจ้งความต้องการปรับปรุงก่อน

7. การจัดชุดตรวจสอบ ยังต้องดำเนินการเช่นเดิม ในพืชเศรษฐกิจ (แปลงเดิมติดประกาศ แปลงใหม่ตรวจสอบพื้นที่ วาดแปลง) 

8. การประชาสัมพันธ์ สามารถใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ถัวเฉลี่ยมาทำงานประชาสัมพันธ์ได้      


!!! NEW !!! แบบฟอร์มในการปรับปรุง ทบก. 59

ในปี 2559 จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเพิ่มข้อมูลรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกลการเกษตร และแหล่งน้ำ เข้าไปในแบบคำร้อง ทบก. 01 รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรผสมผสาน,อินทรีย์,ธรรมชาติ,ทฤษฎีใหม่,วนเกษตร) ด้วย โดยจะมีการชี้แจงการปรับปรุง และ อบรมการใช้งานโปรแกรม ให้ สสก. และ สนง.กษจ. ในวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 59 เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะนำแบบคำร้องที่ปรับปรุงใหม่ขึ้นเว็บไซต์ ดังนั้น ขอให้ชะลอการจัดพิมพ์แบบคำร้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น ทีละหมู่บ้าน ไว้ก่อน โดยให้พิมพ์แบบคำร้องเมื่อมีเกษตรกรแจ้งขอปรับปรุงเป็นรายๆไปเท่านั้น


      


เพิ่มการจัดชุดตรวจสอบ ปี 2559/60 และแจ้งหมู่ที่ยังไม่ได้จัดชุด (29 มี.ค. 59)

• ระบบได้เพิ่มการจัดชุดตรวจสอบ ปี 2559 ดังนี้
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูก 1 มี.ค. 59 - 29 ก.พ. 60
2. มันสำปะหลัง / อ้อยโรงงาน เก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
3. สับปะรดโรงงาน ปลูก 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ หมู่ ที่ยังไม่ได้จัดชุดได้
จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > 2.3 ตรวจสอบหมู่ที่ยังไม่ได้จัดชุด
จากนั้นให้เลือกพืช และ ตำบล ที่ต้องการตรวจสอบ      !!! ปัญหาในการจัดชุดตรวจสอบพืชเศรษฐกิจ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด

ด้วย ศสท. ได้รับแจ้งปัญหาจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ไม่สามารถจัดชุดพืชเศรษฐกิจได้ ตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

1. มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งแปลง เช่น จัดชุด หมู่ที่ 1 แล้ว ไปแก้ไขหมู่ เป็นหมู่ที่ 3 เมื่อจัดชุดหมู่ที่ 3 จะไม่พบข้อมูล
2. สำหรับมันสำปะหลัง ให้ตรวจสอบวันที่เก็บเกี่ยว
     - หากเก็บเกี่ยวในช่วง ตค 57 ถึง กย 58 ต้องเลือกจัดชุด ปีการผลิต  57/58 
     - หากเก็บเกี่ยวในช่วง ตค 58 ถึง กย 59 ต้องเลือกจัดชุด ปีการผลิต 58/59

ในส่วนของมันสำปะหลังขอให้ตรวจสอบและพิมพ์สมุดทะเบียนให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2558/59 และ โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

!!! แจ้ง สสข. / สนง.กษจ. / สนง.กษอ. เพิ่มรายงาน ทบก 04-3

รายงาน ทบก 04-3 (อยู่ในเมนู รายงาน) จะแสดงรายชื่อเกษตรกรจำแนกตามที่ตั้งแปลง
โดยไม่ต้องระบุพืช แต่จะต้องระบุหมู่ที่ตั้งแปลง
เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น กิจกรรมการเกษตร วันปลูก วันเก็บเกี่ยว
ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีที่ตั้งแปลงอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลรายชื่อเป็นรายตำบล ให้ใช้รายงาน ทบก 04-2 แต่จะต้องเลือกชนิดพืช
      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
     * ระบบได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้และเครื่องจักรกลการเกษตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 รายงาน สามารถดูรายงานได้ที่เมนูรายงาน (ดูได้ทั้ง เขต จังหวัด อำเภอ) ทั้งนี้ เป็นรายงานเบื้องต้น อาจมีข้อมูลที่บันทึกผิดปนอยู่ เช่น มีรายได้เกินแสนล้าน เพื่อให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
     * เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดทำเมนูเพื่อให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ หรือ ผิดปกติ คลิ้กที่ ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ/ผิดปกติ ซึ่งเมนูนี้จะแสดง รายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลผิดปกติ หรือ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ได้แก่
1. รายได้รวมต่ำกว่า 10,000 บาท หรือ รายได้รวม เกิน 10 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมอยู่ระหว่าง 1-100 บาท หรือ เกิน 10 ล้านบาท
3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน คือ ไม่ใส่เลข 0 หรือ ไม่ได้เลือกเครื่องจักรกลเกษตร 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้าจอนี้ได้เลย ระบบจะปรับปรุงในชุดให้โดยอัตโนมัติ
สำหรับเกษตรกรที่ตรวจสอบว่าบันทึกถูกต้องแล้ว ไม่ต้องทำการแก้ไข

***การนับยอดรายงาน 3 ด้าน
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกครบทุกช่อง หากยังไม่มีผลผลิตให้เลือกไม่มีผลผลิต 
หากไม่มีรายได้นอกภาค หนี้สิน ใน นอกภาคให้ใส่ 0 และเลือกเครื่องจักรกลให้ครบ
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
*** การนับยอดแหล่งน้ำ
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกข้อมูลแปลงใดแปลงหนึ่ง
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำเพิ่มเติมในระบบทะเบียนเกษตรกร

!!! สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ข้อมูลแหล่งน้ำ > รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

*** สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบได้แล้ว
ที่เมนู ข้อมูลแหล่งน้ำ > ความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบ (รายครัวเรือน)
โดยให้บันทึกยอดที่จัดเก็บในแต่ละวัน (ไม่ใช่ยอดสะสม)

*** ในการจัดชุดพืชเศรษฐกิจ และ แหล่งน้ำ ระบบจะดึงรายชื่อเกษตรกรชุดละไม่เกิน 100 คน
ดังนั้น ใน 1 หมู่ อาจมีข้อมูลหลายชุดได้ หากมีเกษตรกรจำนวนมาก
ถ้าหาชื่อเกษตรกรที่ต้องการไม่พบ จะต้องจัดชุดแรกไปก่อน และรายชื่อเกษตรกรที่หาอาจจะตามมาในชุดต่อไป

*** แปลงที่แสดงในชุดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ คือ แปลงปี 2558 เท่านั้น (ไม่แสดงแปลงปี 2557)
แต่หากเกษตรกรไม่ได้ปรับปรุงปี 2558 จะแสดงข้อมูลของปี 2557 แทน

- หนังสือแจ้งจังหวัด (จัดส่งทาง E-mail จังหวัดเรียบร้อยแล้ว)


      

!!! แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ

** !!! ระบบรายงานความก้าวหน้าได้มีการปรับปรุงข้อมูล โดยในช่องบันทึกในระบบจะไม่นับข้อมูลที่มีรายได้ในภาคการเกษตรเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรต้องทำการเกษตรจึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ดังนั้น ควรมีรายได้ในภาคการเกษตร 
หากสำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลรายได้ในภาคเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ให้แก้ไขข้อมูลจาก 0 เป็น ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล  ตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ระบบจะนับยอดขึ้นให้ในวันถัดไป
ทั้งนี้ สำหรับรายที่ข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด (รายได้ใน นอก หนี้สินใน นอก เครื่องจักรกล) ระบบได้ปรับเป็นตามตัวเกษตรกรไม่พบให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของ สนง.กษอ. ซึ่งหากตามตัวเกษตรกรพบภายหลังสามารถแก้ไขข้อมูลได้

*สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกสถานะการให้ข้อมูล (ให้ข้อมูล ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ยังไม่มีผลผลิต) ได้ที่เมนูบันทึกขยายฐาน 3 ด้าน ตามชุดที่ได้จัดไว้แล้ว 

*สำหรับเกษตรกรที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเสียชีวิต ให้ทำการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน แล้วในชุดที่จัดจะเป็นชื่อคนแทนอัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์แบบใหม่ ใช้ขีดฆ่าและเขียนชื่อคนแทน และให้คนแทนลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลได้เลย)

*กรณีต้องการยกเลิกเกษตรกร ให้ยกเลิกที่เมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร > ยกเลิกเกษตรกร ตามปกติ แต่ในหน้าจอบันทึกขยายฐานไม่ต้องบันทึกข้อมูล
ระบบจะไม่นับยอดเกษตรกรรายนั้นในรายงาน      


แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

• สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการขยายฐานได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > รายงานความก้าวหน้า หรือ เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน

• ขณะนี้เปิดระบบการขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน ให้พิมพ์แบบจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้แล้ว โดยใช้เมนู  ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน กรุณาอ่านคู่มือการดำเนินงานฯ ตามเอกสารประกอบด้านล่างนี้

1. เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรการเกษตร  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Video Conference  (ชมวีดิโอการชี้แจง คลิ้กที่นี่) 
1.1. Powerpoint โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน ไฟล์ Powerpoint | ไฟล์ pdf สำหรับ print

2. ตัวอย่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จังหวัด/อำเภอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

*** เป้าหมายที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณเป็นการประมาณการ
จังหวัด/อำเภอสามารถดูจำนวนเกษตรกรที่ต้องจัดเก็บได้จากรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน หากมีเกษตรกรจำนวนมากกว่าจำนวนที่จัดสรรเงิน จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณปี 2559 ต่อไป      


 แจ้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ)รายชื่อเกษตรกรโครงการปาล์มน้ำมันชุดที่ 1และ 2
ให้บันทึกผลการตรวจสอบให้เสร็จวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558วิธีการแก้ไขกรณีเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรด้วยเครือข่ายของบริษัท TOT แล้ว
การเชื่อมต่อหลุดบ่อยๆ ครั้ง DOWNLOAD FILE ConfigDNS


กลุ่มทะเบียนเกษตรกร วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา14.50 น.


      
 
*** ด่วนที่สุด !!!
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติ
1. ขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ที่ขึ้นทะเบียนไว้
2. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าร่วมในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้
สำหรับข้อ 1 กรมจะดำเนินการตัดยอดข้อมูลที่บันทึกผลผ่านการตรวจสอบส่งให้ ธ.ก.ส.
สำหรับข้อ 2 ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับบันทึกข้อมูลกรณีตกหล่น
ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการในวันที่ 1 - 8 ก.ค. 58
โดยยอดที่ผ่านมติ ครม. ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอจะสามารถดำเนินการเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้ และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม. ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป


*** การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ให้ดำเนินการปรับปรุงทุกพืช ทุกแปลง ทุกกิจกรรม
แต่
แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะมีกิจกรรมเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
จึงขอปิดเมนูแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(ยกเว้นมันสำปะหลัง)
โดยในการปรับปรุงข้อมูลให้ใช้แบบฟอร์มเปล่า หรือ แบบคำร้องที่มีข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้ว
สามารถพิมพ์ได้จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร > แก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เลือกตำบล,หมู่ แล้วสั่งพิมพ์แบบคำร้องที่มีข้อมูลเดิมของเกษตรกรได้

*** อำเภอสามารถจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบแปลงข้าวได้แล้ว ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ บันทึกผลติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ โดยโปรแกรมเป็นลักษณะเดียวกับขึ้นทะเบียนข้าวปี 57/58 อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือโปรแกรม หน้า 14


*** เนื่องจากระบบโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดทำให้ข้อมูลพิกัด GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 หายไป ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขนำ Backup ข้อมูลกลับคืนมาให้ จึงทำให้ต้องปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองในสมุดทะเบียนเกษตรกรชั่วคราว
ซึ่งขณะนี้ ระบบได้เปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองให้แล้ว แต่ข้อมูล GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 ยังคงหายไปเพราะอยู่ระหว่างแก้ไขนำ Backup ขึ้นมา หากต้องการพิมพ์สมุดทะเบียนที่เพิ่งพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่ก็สามารถดำเนินการได้เลย แต่หากข้อมูลหายให้รอระบบดึงข้อมูลกลับมาก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 58)

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ข้อควรระวัง !!! หากเกษตรกรแจ้งปลูกพืชเดิมในแปลงเดิมไม่เกินเนื้อที่เดิม
ให้ใช้การคัดลอกกิจกรรมการเกษตรจากแปลงเดิมมาแก้ไขข้อมูลเป็นปีปัจจุบัน ห้ามเพิ่มเป็นกิจกรรมใหม่
หากไม่คัดลอก แต่ใช้เพิ่มกิจกรรม ระบบจะระบุว่าเป็นแปลงใหม่ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงและบันทึกพิกัด GPS

- รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) 
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
- รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 เฉพาะข้าว
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ>ข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59
ดูได้ทั้ง user ระดับอำเภอ และจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทุกคืน

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุง พ.ค. 58)
• (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/คู่มือโปรแกรม ปี 2558 (จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป)
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4)  (11 พ.ค. 58)
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า
- เพื่อให้ตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับโปรแกรมให้บันทึกแปลงเป็นรายปี โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกแปลงเดิม/กิจกรรมการเกษตรเดิมจากปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (คู่มือหน้า 4-8)
-ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เป็นยืนต้นเดิมไม่ได้ปลูกใหม่ ก็ต้องบันทึกแปลง/กิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้มาแจ้งว่ายังดำเนินการในแปลงเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปุ่มคัดลอกแปลง/กิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- สำหรับแปลง/กิจกรรมที่เคยบันทึกไว้แล้วก่อนปรับระบบหากมีวันที่ปลูกอยู่ในช่วงปี 2558 ระบบจะปรับให้เป็นแปลงปี 2558 โดยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร NEW !!!
วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
-เรื่องการปรับปรุง/โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร , สมุดทะเบียนเกษตรกร , GAP , แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เพิ่ม เอกสาร GisAgro  UPDATE !!!

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      


      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

            
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension