เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
!!! ด่วน !!! แจ้ง สสข. สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ  
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งจะต้องมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 528 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 นั้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยจะนำไปใช้เป็นคู่มือต้นแบบให้หน่วยปฏิบัตินำไปจัดทำเป็นคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานต่อไป โดยได้จัดทำเป็น 2 ฉบับ คือ 
1. คู่มือประชาชนสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด
2. คู่มือประชาชนสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ รายละเอียด  
ทั้งนี้ เพื่อให้คู่มือสำหรับประชาชนมีความถูกต้องและมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสมกับการทำงานของหน่วยปฏิบัติ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (เขต 1 คน เจ้าหน้าที่จังหวัด 1 คน เจ้าหน้าที่อำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 คน) 

ปิดรับแบบสำรวจแล้ว ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ


!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ศสท. ขอแจ้ง (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 และจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4) 11 พ.ค. 58
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การแก้ไขชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้รับสิทธิ์ เสียชีวิต/ไปต่างประเทศ/จำคุก

ด้วยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันจันทร์ที่  20 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีผู้รับสิทธิ์แทนเป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน สามารถรับสิทธิ์แทนได้
2. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ประกอบอาชีพการเกษตร ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
3. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนอยู่คนละครัวเรือน สามารถใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน 
(ต้องมีสัญชาติไทยและประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร) แต่หากผู้รับสิทธิ์แทนได้รับการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการฯจาก ธ.ก.ส. แล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลในฐาน ท.บ.ก. ได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการฯได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว
4. กรณีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับการสิทธิ์ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2552 และ วันที่ 23 มีนาคม  2553 ในปี 2552/53 ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ขึ้นทะเบียนได้ตามคู่มือ
การดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 หน้า9 ข้อ 6.1 การแก้ไขข้อมูล ย่อหน้าที่ 3 

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ศสท. ขอแจ้ง (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 และจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v2) 16 เม.ย. 58
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี : 2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล เดิม 1 พฤษภาคม เป็น 15 พฤษภาคม 
     - บทที่ 3 หน้า 8 หัวข้อ 3.2 แก้ไขหัวข้อเป็น : 3.2 การตรวจสอบข้อมูล (เฉพาะพืชที่กำหนดให้ตรวจสอบตามกรอบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)
     - บทที่ 3 หน้า 9 หัวข้อ 3.3 
     - บทที่ 4 หน้า 15 บรรทัดสุดท้าย เติมคำว่า ในภาคผนวก
     - ภาคผนวก หน้า 30 เพิ่มระเบียบ 3 หน้า
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554

*** ตามคู่มือฯ (หน้า 15) ได้มีการกล่าวถึง เกณฑ์ขั้นต่ำในการจัดเก็บข้อมูล ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอแจ้งประกาศตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ จะนำใส่ภาคผนวกของคู่มือฉบับจริงด้วยต่อไป

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดทุกจังหวัด 
เรื่อง การแก้ไขข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  (5 มีนาคม 2558)

ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลข้าวผ่านเมนูของเกษตรจังหวัด ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น.
(ยังไม่มีกำหนดการเปิดให้แก้ไขรอบต่อไป)
ดังนั้น ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดการแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวัน เวลา ดังกล่าว


!!!! แจ้งเตือนสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดในภาคใต้ 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  (5 มีนาคม 2558)

ตามคู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 กำหนดกรอบระยะเวลา
การดำเนินการสำหรับภาคใต้ ดังนี้
1. การปลูก 16 มิ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58
2. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขอขึ้นทะเบียน 1 ก.ค. 57 - 15 มี.ค. 58
3. การตรวจสอบข้อมูล 4 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
โดยระบบโปรแกรมจะปิดเมนูตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว คือ
1. ปิดเมนูสำหรับเพิ่มเกษตรกร/เพิ่มแปลงปลูกข้าว วันที่ 15 มี.ค. 58
2. ปิดเมนูสำหรับจัดชุดและบันทึกผลการตรวจสอบทั้งขั้นตอนที่ 2
และขั้นตอนที่ 5 การเข้าร่วมมาตรการฯ (รอบ 2 ถ้ามี) วันที่ 31 มี.ค. 58

      


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 และ 2558/59  (24 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดชุดตรวจสอบได้ครอบคลุมการแจ้งปรับปรุงข้อมูล และเกษตรกรสามารถนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปใช้ขอเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด โดยเพิ่มหัวข้อในเมนูจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
1. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 57/58 (เก็บเกี่ยว ต.ค.57 - ก.ย. 58)
2. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 58/59 (เก็บเกี่ยว ต.ค.58 - ก.ย. 59)

ดังนั้น หากในพื้นที่มีการแจ้งปรับปรุงมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวในช่วง ต.ค.58 - ก.ย.59 ด้วย จะต้องจัดชุดเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ เพิ่มเติม โดยเลือกหัวข้อที่ 2 และเมื่อบันทึกผลการตรวจสอบ จึงจะพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรได้


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58  (13 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม ดังนี้
1. ระบบสามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมด แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนด คือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 มาจัดชุดได้เรียบร้อยแล้ว (ก่อนหน้านี้ระบบจะดึงข้อมูลเฉพาะแปลงที่มีการปรับปรุงตั้งแต่กันยายน 57 เป็นต้นมาเท่านั้น)

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จึงได้ปรับแบบยืนยันการปลูกใหม่ ให้ดึงแปลงเดิมทั้งหมดมาแสดง (ตั้งแต่ปี 2554 - 2557)โดยจะแสดงปีที่เก็บเกี่ยวหลังเลขที่แปลงด้วย เช่น แปลงที่1-56  คือ แปลงที่ 1 ได้แจ้งเก็บเกี่ยวไว้เป็นปี 2556 ซึ่งหากเกษตรกรมาปรับปรุงกิจกรรมประจำปีการผลิต 2557/58 ในแปลงเดิม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยการติดประกาศเท่านั้น ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง


• แจ้งเวียนผลการประชุมหารือ เรื่อง ผลการสุ่มตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการฯของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อ่านรายงานการประชุม

      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898 , 0-2906-5300
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง


แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด


*** เปิดระบบแก้ไขของ User เกษตรจังหวัด วันที่ 12 ก.พ.58 เวลาประมาณ 16.30 น. และจะปิดระบบในวันที่ 16 ก.พ. 58 เวลา 12.00 น.


      

ขั้นตอนการเก็บพิกัด ของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็น ภบท. 5 6 11

      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (4 กุมภาพันธ์ 2558)

ด้วยกรมการค้าภายในได้มีมาตรการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/58 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด ตามมิตคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ farmer.doae.go.th 

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอทบทวนแนวการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลมันสำปะหลัง ปี 2557/58 สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2557 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 ส่วนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2558


NEW !!! ทุก User สามารถดูรายงานการปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 (แสดงเฉพาะแปลงที่เก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > มันสำปะหลัง
ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดชุดตรวจสอบระบบจะดึงเฉพาะข้อมูลใหม่ที่บันทึกหลังเดือนกันยายน 2557 มาจัดชุดได้เท่านั้น ซึ่ง ศสท. จะเร่งปรับปรุงระบบให้ดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนดมาจัดชุดได้โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ต่อไป
(ทำให้ยอดรายงานในช่องบันทึกมีมากกว่าจำนวนที่จัดชุดมาก)

      
แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งได้มีการกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรตัดยอดข้อมูลเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดต่อไป

      
เรียน ทุกจังหวัด

   สืบเนื่องจากที่จังหวัดได้รับการโอนเงิน ปี 58 ไปตั้งจ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและการใช้งบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

         ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯเข้าสู่ที่ประชุม ครม (คาดว่าสัปดาห์ต้นเดือน กพ) ตาม ยกร่างเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้    หาก ครม.อนุมัติโครงการแล้ว ทาง กรมฯจะทำแนวทางปฏิบัติ แจ้งไปจังหวัด  ซึ่งสรุปเนื้องาน คือ จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  เฉพาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ  โดยทาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ต้องประกาศให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนก่อน   แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการรับปรับปรุงทะเบียนให้   แล้วจัดพิมพ์ผลการปรับปรงุทะเบียนออกสู่สมุดเล่มเขียว  ซึ่งจะต้องเพิ่มการติดรูปถ่ายและจัดพิมพ์ QR code
         งบประมาณที่โอนไปตั้งจ่าย  จะเป็นค่าบันทึก  ติดประกาศ  ปรับปรุง สมุด รายละ 5 บาท  และค่าตรวจพื้นที่ใหม่ (ร้อยละ 30)  รายละ 27 บาท ค่ะ และมีค่าอำนวยการให้จังหวัด สำหรับการจัดประชุมอีกเล็กน้อย
        เมื่อจะต้องจัดทำแผนปรับปรุงทะเบียน  เนื้องานจะอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งเป็นการปรับปรุงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558 เป็นหลัก เริ่มฤดูตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ส่วนพืชอื่น ที่จะต้องใช้ข้อมูลปรับปรุงใหม่ ขณะนี้ คือ มันสำปะหลัง  สำหรับเข้าร่วมโครงการชลอการเก็บเกี่ยว   จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก ต้องทำแผนดำเนินการก่อน  ส่วนพืชอื่นๆถ้าไม่มีโครงการนำไปใช้ประโยชน์  ก็ถือโอกาสปรับปรุง พร้อมข้าวนาปีได้

      นำเรียนเบื้องต้นนะคะ

      พรรณาภา   ปรัชญาศิริ (ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร)

      
แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

* ปิดระบบในการบันทึกเพิ่มเติม จัดชุด/บันทึกผล 2 (ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 25/58) และ 5 (มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย) วันที่ 15 ม.ค.58 เที่ยงคืน

* ปิดระบบแก้ไขของ User เกษตรจังหวัด วันที่ 15 ม.ค. 58 เที่ยงคืน


      
แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร
จึงได้จัดทำเมนูเพื่อให้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน+เข้าร่วมมาตรการของเกษตรกรได้ โดยใช้เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 > ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนข้าว 
ใส่เลขบัตรประชาชน ระบบจะแสดงสถานะแต่ละแปลง 
2. การบันทึกกรณีตกหล่น จัดชุด บันทึกผล ต้องให้จังหวัดรวบรวมเลขบัตรประชาชนตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมาให้กรมด้วย หากไม่ส่งเลขบัตรถึงจะบันทึกเข้ามาในระบบได้ ข้อมูลก็จะไม่ถูกส่งไป ธกส.
      
ตกหล่น (รอบ 2)
แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ (ยกเว้นภาคใต้)  

*** user ระดับเกษตรจังหวัดสำหรับแก้ไขข้อมูลเปิดทุกจังหวัดรวมภาคใต้ด้วย
***แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระดับอำเภอที่เปิดแล้ว *** Update 14 ม.ค.58 9.30 น.
ตอนนี้เปิดให้ครบตาม User ที่แจ้งมาแล้ว หาก User ที่แจ้งมาแล้วยังใช้งานไม่ได้ แจ้งที่ farmer@doae.go.th

* กรณีจะบันทึกข้อมูลเกษตรกร หรือเพิ่มแปลง ใช้เมนู 1.3 ในการบันทึก
แล้วทำเมนู 5 ได้เลย ไม่ต้องทำเมนู 2
* กรณีบันทึกไว้แล้ว แต่ขอจัดชุดให้ดำเนินการตามปกติ คือ จัดชุดข้อ 2 ต่อด้วยข้อ 5
* กรณีบันทึกแล้ว ทำข้อ 2 แล้ว ขอจัดชุด 5 ให้ดำเนินการตามปกติ
* วันที่ 15 ม.ค.58 ปิดทุกเมนู

แจ้งขยายเวลาการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ1007/ว14 ลว 8 ม.ค.58
(จังหวัด | กทม)

1. กรณีเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดส่งรายชื่อให้กรมฯ แต่ไม่ได้ส่งมติคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กรมฯจะส่งข้อมูลไป ธ.ก.ส. เฉพาะกรณีที่เป็นการบันทึกตกหล่น หากเป็นกรณีเกษตรกรปลูกข้าวก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จะต้องแนบมติคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงจะส่งไป ธ.ก.ส. ได้

2. กรณีที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมรายชื่อเกษตรกรให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาเปิดระบบให้ดำเนินการเพิ่มเติม เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

2.1 เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลของเกษตรกรที่ตกหล่น จัดชุดตรวจสอบแปลง และดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะต้องแจ้งชื่อผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้ระบบ จำนวนและรายชื่อเกษตรกรเป็นหนังสือราชการภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 และเป็นไฟล์ excel ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  farmer@doae.go.th ซึ่งกรมฯ จะเปิดระบบให้ใช้งานได้เฉพาะชื่อผู้ใช้งานที่แจ้งเท่านั้น (ต้องแจ้งมาก่อนจึงจะเปิดระบบให้ดำเนินการ)
** กรุณาทำข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อให้ตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเปิดให้ใช้งานตาม Username ที่แจ้งได้จะแจ้งทางหน้าเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th 

2.2 เปิดระบบให้สำนักงานเกษตรจังหวัด (รวมภาคใต้ด้วย) แก้ไขข้อมูลที่มีผลต่อวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มกราคม 2558 โดยจะรวบรวมข้อมูลที่มีการแก้ไขส่งให้ ธ.ก.ส. เมื่อปิดระบบการแก้ไขแล้วต่อไป

       หลักการเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน
1. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องบรรลุนิติภาวะ
2. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนของทะเบียนเกษตรกรอื่น
3. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรนั้นนั้น
4. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรอื่น

หลักการขอแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน(บันทึกเลขบัตรผิด)
1. เลขบัตรประชาชนต้องถูกต้อง(แนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนที่ถูกต้องและชัดเจนมาพร้อมหนังสือทุกราย)
2. เลขบัตรประชาชนเลขใหม่จะต้องไม่มีในระบบทะเบียนเกษตรกร ทั้งสมาชิกและหัวหน้า
(ตรวจสอบโดยการค้นหาเลขบัตรที่ถูกต้องในเมนู"แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร")
3. กรณีเลขบัตรสลับกับเกษตรกรอื่นๆ ให้ประสานเจ้าหน้าที่ warroom

เพียงเท่านี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนและการแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนก็จะง่ายขึ้น
      

ตกหล่น+ปลูกก่อน (รอบ 1)

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ1007/ว1093 ลว 25 พ.ย.57 กรมให้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรกรณีบันทึกไม่ทันภายใน 15 พ.ย. 57 และ กรณีปลูกก่อน 1 พ.ค. 57 โดยต้องนำรายชื่อผ่านมติคณะกรรมการฯระดับจังหวัดก่อนนั้น สรุปข้อมูลที่ได้รับ ดังนี้

1. ข้อมูลในexcelจากจังหวัดที่มีเลขบัตรฯตรงกับที่อำเภอบันทึกในระบบ ได้ส่งข้อมูลไป ธ.ก.ส. แล้ว
กรุงเทพ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตราด น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบ ปราจีนบุรี พะเยา พิษณุโลก ยโสธร ลพบุรี ลำพูน สมุทรปราการ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อยุธยา อำนาจเจริญ อุทัยธานี อ่างทอง เชียงราย เพชรบุรี เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ นครปฐม นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี สกลนคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย ลำปางอุบลราชธานี พิจิตร หนองคาย  กาญจนบุรี เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 

2. กรณีบันทึกตกหล่น กำลังดำเนินการส่งไป ธ.ก.ส.
ได้หนังสือแล้ว : มหาสารคาม นครนายก นนทบุรี ศรีสะเกษ กำแพงเพชร นครราชสีมา
รอหนังสือ :  หนองบัวลำภู อุดรธานี

3. มีกรณีปลูกก่อน รอประชุมระดับจังหวัด
บึงกาฬ ตาก

หนังสือและมติกรุณาส่ง ที่ farmer@doae.go.th เท่านั้น 

      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลของระบบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งของจังหวัด อำเภอ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กรณีที่ต้องส่งให้กรมแก้ไขต้องส่งถึงกรมภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ด้วยเช่นกัน

ยกเว้น กรณี แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ ของเกษตรกร ทั้งที่ส่งและยังไม่ส่ง ธกส. 
สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถแก้ไขได้ที่เมนูทะเบียนเกษตรกร > แก้ไข
(ระบบจะตัดข้อมูลส่งให้ ธกส.ใหม่เมื่อมีการแก้ไขเอง)


แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปารล์มน้ำมัน ปี 2557/58
2. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
3. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ 

ปิดระบบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทุกขั้นตอน (ขั้นตอนที่  5 ทั้งหมด)
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

สำหรับภาคใต้ 

ดำเนินการตามมาตรการฯได้ตามปกติทุกขั้นตอน 
แต่เกษตรกรที่บันทึกผลผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ (ข้อ 5.3)
หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2557 จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการในรอบต่อไป (ถ้ามี) 


      

DOWNLOAD โปรแกรม UPDATE CHIP For SMART CARD

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ (2 ธ.ค. 57)

• ขอแจ้ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว1127 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 การขยายเวลาให้บันทึกข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (**ยกเว้นภาคใต้**)


แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ (1 ธ.ค. 57)

เปิดระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมตามรายชื่อที่ผ่านมติคณะกรรมการบริหารมาตรการฯระดับจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งกรมฯ

วิธีการบันทึกตามที่แนบมาพร้อมนี้

• รายชื่อจังหวัด และชื่อผู้ใช้งานที่เปิดระบบแล้ว (เฉพาะชื่อผู้ใช้งานที่แจ้งกรมเท่านั้น กด link ที่วันที่ เพื่อตรวจสอบ)

10 ธ.ค. 57 :  ลพบุรี และเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบางจังหวัด 

9 ธ.ค. 57 :  ระยอง และเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบางจังหวัด 

ตอนนี้ เปิดครบตามชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดแล้ว หากอำเภอที่แจ้งมาแล้ว แต่ยังเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งที่ farmer@doae.go.th ด่วน !!!
ภายในวันที่ 9 ธ.ค 57

8 ธ.ค. 57 :  ตาก ยโสธร มหาสารคาม สมุทรปราการ อุทัยธานี 

4 ธ.ค. 57 :  สระบุรี นนทบุรี  บึงกาฬ นครราชสีมา สุโขทัย สุรินทร์ ลำพูน

3 ธ.ค. 57 :  เลย นครพนม บุรีรัมย์ สกลนคร ปทุมธานี เพชรบุรี ปราจีนบุรี 

2 ธ.ค. 57 :  นครนายก หนองคาย  แม่ฮ่องสอน อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พะเยา อ่างทอง  แพร่ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ขอนแก่น สุพรรณบุรี  ตราด อุตรดิตถ์ ลำปาง  นครสวรรค์ ประจวบฯ จันทบุรี มุกดาหาร กาญจนบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี สระแก้ว อุดรธานี  พิจิตร พิษณุโลก ชัยภูมิ เชียงราย

1 ธ.ค. 57 :  กรุงเทพฯ สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ น่าน ราชบุรี กำแพงเพชร นครปฐม

*** หากมีการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติม และต้องการเปิดชื่อผู้ใช้งาน ec เพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาใน E-mail ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการเปิดชื่อผู้ใช้งาน

      


      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (27 พ.ย. 57)

เปิดระบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลเกษตรกรที่ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขข้อมูลโดยใช้เมนูนี้ จะส่งข้อมูลเกษตรกรที่มีการปรับปรุงให้ ธ.ก.ส. อีกครั้งหนึ่ง

      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (20 พ.ย. 57)

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้) ขอให้รวบรวมจำนวนเกษตรกรที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีปลูกอยู่ในกรอบระยะเวลาแต่บันทึกข้อมูลไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และไม่สามารถปลูกข้าวได้ในช่วง 1 พฤษภาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557

พร้อมทั้งทำแบบสรุปจำนวนเกษตรกรแยกเป็นรายอำเภอด้วย ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จากนั้นให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งส่งสรุปจำนวนมาให้กรมฯทราบโดยด่วน
ทั้งนี้ ให้ Fax หนังสือและสรุปที่หมายเลข 0-2955-1635 ก่อน ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.

      

- แก้ไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 3/2557
      

สตง.เอาจริง!ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตกร
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=579990

DSI แนะใช้แอพฯ ตรวจพื้นที่เกษตรกร
      
ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 สำนักคดีความมั่นคง นิรันดร ชัยศรี ร่วมกับนายอำเภอวังน้ำเขียว เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่รายได้น้อย ในระดับอำเภอกว่า 100 คน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนชาวนา ที่รัฐบาลช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1 พันบาท หวังป้องกันการสวมสิทธิ และป้องกันการแจ้งพื้นที่เพาะปลูกซ้ำซ้อน โดยมีการนำแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ ที่มีชื่อว่า GPS Field Area Measure ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ มาแนะนำให้คณะกรรมการชุดนี้ไปใช้ตรวจสอบพื้นที่จริง
............................................................................................................

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (10 พ.ย. 57)
การปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย แก้ไขข้อมูล แก้ไขรหัสบ้าน เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน ยกเลิกเกษตรกร
2. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศ
ซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
รายละเอียดตามคู่มือโปรแกรมการปรับปรุงพืชเศรษฐกิจ

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (7 พ.ย. 57)
ระบบโปรแกรมเปิดให้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดแก้ไขข้อมูลผลการรับรองสิทธิ์ที่กรมฯ ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว โดยใช้เมนูเดียวกับการแก้ไขข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ดังนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอน 5.1  5.2  5.3 ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลเพื่อส่ง ธ.ก.ส. แต่หากยังไม่ได้จัดชุดในข้อ 5.1 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกวันตามปกติ 

*** กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน หรือมีการอุทธรณ์ หลังจากบันทึกผล “ผ่าน”
การตรวจสอบสิทธิ์ในระบบโปรแกรมและกรมฯ ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. แล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ
ระดับอำเภอพิจารณา หากมีมติให้ผ่าน ให้แก้ไขและรับรองข้อมูลแบบรายงาน 2 และ 4 แล้วจัดส่งรายชื่อ
ให้ธ.ก.ส. สาขา โดยยังไม่ไต้องแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

      

- ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
      
 ประกาศ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558

กรณีชาวนาที่ยังไม่ได้ทำการปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 (ภาคใต้) ซึ่งยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอรับแจ้งการขึ้นทะเบียนตามแบบคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรที่มาแจ้งจะต้องมีกำหนดการปลูกอยู่ในช่วง 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามกรอบการปลูกของภาคใต้

      

ด่วนที่สุด ! 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งเรื่องการจัดช่วงเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เนื่องสถานการณ์การเข้าใช้งานโปรแกรมในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากส่งผลให้โปรแกรมทำงานได้ล่าช้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศสท.จึงได้จัดช่วงเวลาเข้าใช้งาน เป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ช่วงเวลา 08:00 – 12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 4,5,7,8
กลุ่มที่ 2  ช่วงเวลา 13:00 – 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 1,2,3,6,9
กลุ่มที่ 3  นอกเหนือช่วงเวลา กลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเขต


เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด และ เกษตรจังหวัด สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อแก้ไข/ปลดล็อก/ดูรายงานได้ทุกช่วงเวลา

      
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      

ศสท. แจ้งเปิดเมนูขั้นตอนที่ 5 มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   (NEW) 20 ต.ค. 57 ปรับปรุง หน้า 5 การบันทึกผลรายงานที่ 3

NEW !! แจ้งปรับปรุงโปรแกรม ในหัวข้อ 5.3 บันทึกผลและพิมพ์แบบรายงาน 3 (20 ต.ค. 57)
ปรับให้มี 3 สถานะ คือ

1. ผ่าน เมื่อเลือกผ่าน จะดึงไปแสดงในรายงานที่ 4 เตรียมส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.

2. ไม่ผ่าน เมื่อเลือกไม่ผ่าน จะแก้ไขข้อมูลไม่ได้และจัดชุดติดประกาศ 5.1 อีกไม่ได้ หากต้องการแก้ไขต้องมีการอุทธรณ์

3. คัดค้าน/แก้ไข/เกษตรกรไม่เซ็นชื่อ ใช้ในกรณีมีผู้คัดค้านและอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบ หรือ ข้อมูลที่จัดชุดไปไม่ถูกต้อง อำเภอต้องการแก้ไข หรือ เกษตรกรยังไม่มาเซ็นชื่อ หากเลือกหัวข้อนี้ จะสามารถจัดชุดติดประกาศ 5.1 ใหม่ได้

โดยระบบจะตั้งสถานะเริ่มต้นไว้ที่สถานะที่ 3 ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูลด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูล

• ระบบปรับปรุงให้ดึงรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนที่ 2.1 ของกรมมาแสดงในการจัดชุดติดประกาศ ขั้นตอนที่ 5.1 แล้ว โดยไม่ต้องพิมพ์ใบรับรองก่อน (20 ต.ค.57 10.00 น.)

• เปิดเมนู 5.4 เพื่อจัดชุดออกแบบรายงานที่ 4  และ 5.5  เพื่อพิมพ์แบบรายงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว (17 ต.ค.57)

• เปิดเมนู 5.3 เพื่อบันทึกผล และออกแบบรายงานที่ 3 แล้ว (17 ต.ค.57)
**** ต้องบันทึกผลก่อนจึงจะพิมพ์รายงานที่ 3 ได้ 

• เปิดเมนู 5.1,5.2 เพื่อพิมพ์รายงานที่ 1 และรายงานที่ 2 และบันทึกผล 5.3 ได้แต่ยังไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานที่ 3 ได้ (16 ต.ค. 57) สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรและลพบุรี ที่พิมพ์แบบรายงานที่ 1 ก่อนวันที่ 16 ต.ค.57 (ยังไม่มีให้เลือกประเภทการจัดชุด) ขอให้จัดชุดและพิมพ์รายงานที่ 1 ประเภท 1.2 และ 1.3 เพิ่มเติมด้วย เพราะในช่วงแรกระบบดึงประเภท 1.1 เท่านั้น

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      

แจ้งปรับปรุงระบบโปรแกรม (13 ต.ค. 57) 

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนในแปลงใหม่มีความถูกต้อง รัดกุม มากขึ้น ระบบจะล็อกให้แปลงของเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังวันที่ 1 ต.ค.57 (เฉพาะแปลงใหม่) จะต้องมีการบันทึกพิกัดแปลงก่อนจึงจะบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่จริงได้ หากยังไม่สามารถบันทึกพิกัดแปลงได้ ให้บันทึกผลเป็นไม่ผ่าน แล้วบันทึกผลการตรวจสอบให้เกษตรกรรายอื่นก่อน และเมื่อตรวจจับพิกัดแล้ว จึงจัดชุดบันทึกผลให้เกษตรกรใหม่ (NEW)

• การปลดล็อกใบรับรองเป็นรายหมู่ สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัด  (8 ต.ต.57)


      

-ขั้นตอนที่ 4.5 บันทึกจำนวนแบบตรวจเยี่ยมแปลง (สะสม) ทุกวัน

      

 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ปี 2557/58
• สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก จากนั้นเลือกชนิดพืช และสถานที่เพาะปลูกระบบจะแสดงแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก ให้เจ้าหน้าที่นำแบบไปรับแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อเกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนูทะเบียนเกษตรกร >> แก้ไข-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ลักษณะเดียวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพืชอื่นๆ)

      
 แจ้งปรับปรุงระบบ (5 ก.ย. 57 )
1. เพิ่มเมนู ออกรหัสแปลงผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 สำหรับชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด  
ซึ่งจะสามารถออกเลขรหัสแปลงพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2552/53 เพิ่มเติม โดยจังหวัดที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ออกเลขรหัสแปลง ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการใช้งานออกเลขรหัสแปลง 
2. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 ไม่จำเป็นต้องจัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
สามารถกรอกเลขบัตรเกษตรกรแล้วเลือกแปลง และบันทึกผล/แบบตรวจเยี่ยมได้เลย โดยเมื่อบันทึกใน 4.4 แล้ว จะไม่ดึงมาให้จัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ได้อีก

ยางพารา (NEW)
ระบบเปิดให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนได้กรณีเคยมีแปลงส่งไป ธ.ก.ส. และได้รับเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสามารถแก้ไขได้ในเมนู ทะเบียนเกษตรกร>แบบเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน 

*** 1 ก.ย. 57 *** ข้าว
1. เพิ่มเมนู ขั้นตอนที่ 2.2 ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ กรณี บันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2.1 (ผล ผ่าน/ไม่ผ่าน) ผิดทั้งชุด สนง.กษอ. สามารถตีกลับชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ได้เอง โดยต้องตีกลับ ทั้งชุด  ชุดที่ตีกลับได้จะต้อง
    • เป็นชุดที่ยังไม่มีเกษตรกรรายใดรายหนึ่งออกใบรับรองไปแล้ว
    • เป็นชุดที่ไม่มีการนำแปลงในชุดนั้นไปจัดชุดใหม่แล้ว 
(หากต้องการแก้ไขรายบุคคลให้แจ้ง สนง.กษจ. ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดดำเนินการ)
2. ปรับปรุงการบันทึกผลการตรวจเยี่ยมแปลง ให้สามารถบันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน  (ขั้นตอนที่ 4.1) ไปพร้อมกับการบันทึกรายบุคคล (ขั้นตอนที่ 4.4) ได้
*** ข้อสังเกตที่สำคัญในการบันทึกขั้นตอนที่ 4.4
1. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 จะต้องจัดชุดเกษตรกรในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
(ในวันที่ 5 ก.ย. ได้ปรับปรุงระบบไม่จำเป็นต้องจัดชุดก่อนแล้ว)
2. หากบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 แล้ว ไม่ต้องบันทึกผลการติดตามรายชุดในขั้นตอน 4.1 และไม่ต้องบันทึกแบบตรวจเยี่ยมรายชุดในขั้นตอนที่ 4.2 อีก ระบบจะดึงข้อมูลไปเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในคู่มือโปรแกรม V.3 ปรับปรุงวันที่ 5 ก.ย. 57 

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

 ด่วน! แจ้งจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดให้ดำเนินการติดประกาศและออกใบรับรอง
เนื่องจากขณะนี้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยืนยันผลการติดประกาศและพิมพ์ใบรับรองในระบบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีน้อยมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดประกาศ และการออกใบรับรอง โดยด่วน
ทั้งนี้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องรายงานผลให้แก่ คสช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยด่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557


 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58

การใช้งานเมนูบันทึกวันที่เพาะปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ขอให้เลือกวันที่จากปฎิทินไปก่อน (ยังไม่สามารถพิมพ์วันที่ลงไปโดยตรงได้ได้) เนื่องจากปัญหาทางด้าน เบราเซอร์ของผู้ใช้งานไม่รองรับหรืออาจเป็นปัญหาด้านไวรัสบนเครื่องของผู้ใช้งาน กรมฯจึงขอปิดการบันทึกโดยพิมพ์วันที่โดยตรง ซึ่งทางกรมฯกำลังหาวิธีการแก้ไข และจะแจ้งให้ทราบหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

ข้อแนะนำการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร
(ปรับปรุง 21 ส.ค. 57  แก้ไขหน้า 11-12 )
(ปรับปรุง 5 ก.ย. 57  แก้ไขหน้า 31 การบันทึกผลตรวจเยี่ยมแปลงให้สามารถบันทึกผ่าน/ไม่ผ่านได้ในแบบรายบุคคลโดยไม่ต้องจัดชุด)
-ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

• สำหรับ Username / Password ใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบ gisagro ซึ่งเป็นระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรกับ Gistda ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจพื้นที่แปลงได้ด้วย 
      
 ยางพารา

• กรมเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล แปลงยางพาราที่บันทึกเลขที่บัญชีผิด
เลขบัตรประชาชนผิด ชื่อ-นามสกุลผิด  (เมนูที่ 10)
และ เพิ่มเลขที่บัญชี (เมนูที่ 15) 
เรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

• แปลงยางพาราที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชี ให้รวบรวมนำเสนอกรม

• แปลงที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา สามารถกดยืนยันเข้าร่วมได้
โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นแปลงที่บันทึกเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 
ถ้าเป็นการบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จะไม่มีปุ่มบันทึก  (NEW)
      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 7 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 6 user M101