เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      


*** ตรวจสอบการส่งข้อมูลข้าวนาปี ไป ธ.ก.ส. 

• ปี 2561 เข้าระบบ ทบก. ที่เมนู เข้าร่วมโครงการฯ > โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ ข้าวนาปี 2561/62 > ตรวจสอบรายชื่อที่ส่งให้ ธ.ก.ส.

• ปี 2560 ที่เว็บไซต์  http://www.baac.doae.go.th


การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562  
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
     * ปรับหน้าเครื่องจักรฯ ให้กรอกจำนวนแบ่งเป็นรับจ้าง ไม่รับจ้าง
     * ในหน้าโหลดแบบคำร้องในระบบได้ปรับเป็นแบบฟอร์มนี้แล้ว
     * รายเดิมที่บันทึกตามแบบเดิมไปแล้วจำนวนที่บันทึกมาจะนำใส่ในช่องรวมรับจ้างและไม่รับจ้าง


3.  แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

วิธีตรวจสอบ วัน/เวลา ของภาพดาวเทียม GOOGLE สำหรับตรวจสอบแปลงเพาะปลูก  


      
FARMBOOK APPLICATION เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมผ่านระบบ Video Conference วันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น.   (NEW !!!)
 

      

คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

• ปี 2561
1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561  
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
3. แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

• ปี 2560
1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
3. แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
4. คู่มือการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร  
5. ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

• ปี 2559 | แบบคำร้อง 59 | คู่มือดำเนินงาน ทบก 59 | คู่มือโปรแกรม ทบก 59  | คู่มือการดำเนินงานโครงการขยายฐาน (รายได้ หนี้สิน)

• ปี 2558 | แบบคำร้อง 58  |  คู่มือดำเนินงาน ทบก 58  | คู่มือโปรแกรม ทบก 58 
      
• คู่มือการใช้งาน ระบบอัพโหลด และดูรายงานการวาดแปลง (SSMAP เมษายน 2560)   (NEW !!!)
 
• แนวทางการทดสอบและใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension