เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
 แจ้งปรับปรุงระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ สนง.กษอ.   

*** 5 ก.ย. 57 *** ข้าว (NEW)
1. เพิ่มเมนู ออกรหัสแปลงผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 สำหรับชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด  
ซึ่งจะสามารถออกเลขรหัสแปลงพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2552/53 เพิ่มเติม โดยจังหวัดที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ออกเลขรหัสแปลง ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการใช้งานออกเลขรหัสแปลง 
2. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 ไม่จำเป็นต้องจัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
สามารถกรอกเลขบัตรเกษตรกรแล้วเลือกแปลง และบันทึกผล/แบบตรวจเยี่ยมได้เลย โดยเมื่อบันทึกใน 4.4 แล้ว จะไม่ดึงมาให้จัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ได้อีก

*** 5 ก.ย. 57 *** ยางพารา (NEW)
ระบบเปิดให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนได้กรณีเคยมีแปลงส่งไป ธ.ก.ส. และได้รับเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสามารถแก้ไขได้ในเมนู ทะเบียนเกษตรกร>แบบเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน 

*** 1 ก.ย. 57 *** ข้าว
1. เพิ่มเมนู ขั้นตอนที่ 2.2 ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ กรณี บันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2.1 (ผล ผ่าน/ไม่ผ่าน) ผิดทั้งชุด สนง.กษอ. สามารถตีกลับชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ได้เอง โดยต้องตีกลับ ทั้งชุด  ชุดที่ตีกลับได้จะต้อง
    • เป็นชุดที่ยังไม่มีเกษตรกรรายใดรายหนึ่งออกใบรับรองไปแล้ว
    • เป็นชุดที่ไม่มีการนำแปลงในชุดนั้นไปจัดชุดใหม่แล้ว 
(หากต้องการแก้ไขรายบุคคลให้แจ้ง สนง.กษจ. ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดดำเนินการ)
2. ปรับปรุงการบันทึกผลการตรวจเยี่ยมแปลง ให้สามารถบันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน  (ขั้นตอนที่ 4.1) ไปพร้อมกับการบันทึกรายบุคคล (ขั้นตอนที่ 4.4) ได้
*** ข้อสังเกตที่สำคัญในการบันทึกขั้นตอนที่ 4.4
1. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 จะต้องจัดชุดเกษตรกรในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
(ในวันที่ 5 ก.ย. ได้ปรับปรุงระบบไม่จำเป็นต้องจัดชุดก่อนแล้ว)
2. หากบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 แล้ว ไม่ต้องบันทึกผลการติดตามรายชุดในขั้นตอน 4.1 และไม่ต้องบันทึกแบบตรวจเยี่ยมรายชุดในขั้นตอนที่ 4.2 อีก ระบบจะดึงข้อมูลไปเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในคู่มือโปรแกรม V.3 ปรับปรุงวันที่ 5 ก.ย. 57 

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

 ด่วน! แจ้งจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดให้ดำเนินการติดประกาศและออกใบรับรอง
เนื่องจากขณะนี้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยืนยันผลการติดประกาศและพิมพ์ใบรับรองในระบบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีน้อยมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดประกาศ และการออกใบรับรอง โดยด่วน
ทั้งนี้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องรายงานผลให้แก่ คสช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยด่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557


 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58

การใช้งานเมนูบันทึกวันที่เพาะปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ขอให้เลือกวันที่จากปฎิทินไปก่อน (ยังไม่สามารถพิมพ์วันที่ลงไปโดยตรงได้ได้) เนื่องจากปัญหาทางด้าน เบราเซอร์ของผู้ใช้งานไม่รองรับหรืออาจเป็นปัญหาด้านไวรัสบนเครื่องของผู้ใช้งาน กรมฯจึงขอปิดการบันทึกโดยพิมพ์วันที่โดยตรง ซึ่งทางกรมฯกำลังหาวิธีการแก้ไข และจะแจ้งให้ทราบหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

ข้อแนะนำการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร
(ปรับปรุง 21 ส.ค. 57  แก้ไขหน้า 11-12 )
(ปรับปรุง 5 ก.ย. 57  แก้ไขหน้า 31 การบันทึกผลตรวจเยี่ยมแปลงให้สามารถบันทึกผ่าน/ไม่ผ่านได้ในแบบรายบุคคลโดยไม่ต้องจัดชุด)
-ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

• สำหรับ Username / Password ใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบ gisagro ซึ่งเป็นระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรกับ Gistda ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจพื้นที่แปลงได้ด้วย 
      
 ยางพารา

• กรมเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล แปลงยางพาราที่บันทึกเลขที่บัญชีผิด
เลขบัตรประชาชนผิด ชื่อ-นามสกุลผิด  (เมนูที่ 10)
และ เพิ่มเลขที่บัญชี (เมนูที่ 15) 
เรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

• แปลงยางพาราที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชี ให้รวบรวมนำเสนอกรม

• แปลงที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา สามารถกดยืนยันเข้าร่วมได้
โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นแปลงที่บันทึกเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 
ถ้าเป็นการบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จะไม่มีปุ่มบันทึก  (NEW)
      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)
• คู่มือการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2556

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 24 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 24 user M119