เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      


      

เน้นย้ำการจัดช่วงเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ! 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งเรื่องการจัดช่วงเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เนื่องสถานการณ์การเข้าใช้งานโปรแกรมในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากส่งผลให้โปรแกรมทำงานได้ล่าช้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศสท.จึงได้จัดช่วงเวลาเข้าใช้งาน เป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ช่วงเวลา 08:00 – 12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 4,5,7,8
กลุ่มที่ 2  ช่วงเวลา 13:00 – 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 1,2,3,6,9
กลุ่มที่ 3  นอกเหนือช่วงเวลา กลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเขต


เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด และ เกษตรจังหวัด สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อแก้ไข/ปลดล็อก/ดูรายงานได้ทุกช่วงเวลา

      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (20 พ.ย. 57)

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้) ขอให้รวบรวมจำนวนเกษตรกรที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีปลูกอยู่ในกรอบระยะเวลาแต่บันทึกข้อมูลไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และไม่สามารถปลูกข้าวได้ในช่วง 1 พฤษภาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557

พร้อมทั้งทำแบบสรุปจำนวนเกษตรกรแยกเป็นรายอำเภอด้วย ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จากนั้นให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งส่งสรุปจำนวนมาให้กรมฯทราบโดยด่วน
ทั้งนี้ ให้ Fax หนังสือและสรุปที่หมายเลข 0-2955-1635 ก่อน ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.

      

- แก้ไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 3/2557
      

สตง.เอาจริง!ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตกร
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=579990

DSI แนะใช้แอพฯ ตรวจพื้นที่เกษตรกร
      
ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 สำนักคดีความมั่นคง นิรันดร ชัยศรี ร่วมกับนายอำเภอวังน้ำเขียว เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่รายได้น้อย ในระดับอำเภอกว่า 100 คน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนชาวนา ที่รัฐบาลช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1 พันบาท หวังป้องกันการสวมสิทธิ และป้องกันการแจ้งพื้นที่เพาะปลูกซ้ำซ้อน โดยมีการนำแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ ที่มีชื่อว่า GPS Field Area Measure ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ มาแนะนำให้คณะกรรมการชุดนี้ไปใช้ตรวจสอบพื้นที่จริง
............................................................................................................

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (10 พ.ย. 57)
การปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย แก้ไขข้อมูล แก้ไขรหัสบ้าน เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน ยกเลิกเกษตรกร
2. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศ
ซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
รายละเอียดตามคู่มือโปรแกรมการปรับปรุงพืชเศรษฐกิจ

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (7 พ.ย. 57)
ระบบโปรแกรมเปิดให้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดแก้ไขข้อมูลผลการรับรองสิทธิ์ที่กรมฯ ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว โดยใช้เมนูเดียวกับการแก้ไขข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ดังนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอน 5.1  5.2  5.3 ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลเพื่อส่ง ธ.ก.ส. แต่หากยังไม่ได้จัดชุดในข้อ 5.1 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกวันตามปกติ 

*** กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน หรือมีการอุทธรณ์ หลังจากบันทึกผล “ผ่าน”
การตรวจสอบสิทธิ์ในระบบโปรแกรมและกรมฯ ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. แล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ
ระดับอำเภอพิจารณา หากมีมติให้ผ่าน ให้แก้ไขและรับรองข้อมูลแบบรายงาน 2 และ 4 แล้วจัดส่งรายชื่อ
ให้ธ.ก.ส. สาขา โดยยังไม่ไต้องแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

      

- ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
      
 ประกาศ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558

กรณีชาวนาที่ยังไม่ได้ทำการปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 (ภาคใต้) ซึ่งยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอรับแจ้งการขึ้นทะเบียนตามแบบคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรที่มาแจ้งจะต้องมีกำหนดการปลูกอยู่ในช่วง 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามกรอบการปลูกของภาคใต้

      

ด่วนที่สุด ! 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งเรื่องการจัดช่วงเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เนื่องสถานการณ์การเข้าใช้งานโปรแกรมในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากส่งผลให้โปรแกรมทำงานได้ล่าช้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศสท.จึงได้จัดช่วงเวลาเข้าใช้งาน เป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ช่วงเวลา 08:00 – 12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 4,5,7,8
กลุ่มที่ 2  ช่วงเวลา 13:00 – 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 1,2,3,6,9
กลุ่มที่ 3  นอกเหนือช่วงเวลา กลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเขต


เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด และ เกษตรจังหวัด สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อแก้ไข/ปลดล็อก/ดูรายงานได้ทุกช่วงเวลา

      
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      

ศสท. แจ้งเปิดเมนูขั้นตอนที่ 5 มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   (NEW) 20 ต.ค. 57 ปรับปรุง หน้า 5 การบันทึกผลรายงานที่ 3

NEW !! แจ้งปรับปรุงโปรแกรม ในหัวข้อ 5.3 บันทึกผลและพิมพ์แบบรายงาน 3 (20 ต.ค. 57)
ปรับให้มี 3 สถานะ คือ

1. ผ่าน เมื่อเลือกผ่าน จะดึงไปแสดงในรายงานที่ 4 เตรียมส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.

2. ไม่ผ่าน เมื่อเลือกไม่ผ่าน จะแก้ไขข้อมูลไม่ได้และจัดชุดติดประกาศ 5.1 อีกไม่ได้ หากต้องการแก้ไขต้องมีการอุทธรณ์

3. คัดค้าน/แก้ไข/เกษตรกรไม่เซ็นชื่อ ใช้ในกรณีมีผู้คัดค้านและอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบ หรือ ข้อมูลที่จัดชุดไปไม่ถูกต้อง อำเภอต้องการแก้ไข หรือ เกษตรกรยังไม่มาเซ็นชื่อ หากเลือกหัวข้อนี้ จะสามารถจัดชุดติดประกาศ 5.1 ใหม่ได้

โดยระบบจะตั้งสถานะเริ่มต้นไว้ที่สถานะที่ 3 ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูลด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูล

• ระบบปรับปรุงให้ดึงรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนที่ 2.1 ของกรมมาแสดงในการจัดชุดติดประกาศ ขั้นตอนที่ 5.1 แล้ว โดยไม่ต้องพิมพ์ใบรับรองก่อน (20 ต.ค.57 10.00 น.)

• เปิดเมนู 5.4 เพื่อจัดชุดออกแบบรายงานที่ 4  และ 5.5  เพื่อพิมพ์แบบรายงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว (17 ต.ค.57)

• เปิดเมนู 5.3 เพื่อบันทึกผล และออกแบบรายงานที่ 3 แล้ว (17 ต.ค.57)
**** ต้องบันทึกผลก่อนจึงจะพิมพ์รายงานที่ 3 ได้ 

• เปิดเมนู 5.1,5.2 เพื่อพิมพ์รายงานที่ 1 และรายงานที่ 2 และบันทึกผล 5.3 ได้แต่ยังไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานที่ 3 ได้ (16 ต.ค. 57) สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรและลพบุรี ที่พิมพ์แบบรายงานที่ 1 ก่อนวันที่ 16 ต.ค.57 (ยังไม่มีให้เลือกประเภทการจัดชุด) ขอให้จัดชุดและพิมพ์รายงานที่ 1 ประเภท 1.2 และ 1.3 เพิ่มเติมด้วย เพราะในช่วงแรกระบบดึงประเภท 1.1 เท่านั้น

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      

แจ้งปรับปรุงระบบโปรแกรม (13 ต.ค. 57) 

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนในแปลงใหม่มีความถูกต้อง รัดกุม มากขึ้น ระบบจะล็อกให้แปลงของเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังวันที่ 1 ต.ค.57 (เฉพาะแปลงใหม่) จะต้องมีการบันทึกพิกัดแปลงก่อนจึงจะบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่จริงได้ หากยังไม่สามารถบันทึกพิกัดแปลงได้ ให้บันทึกผลเป็นไม่ผ่าน แล้วบันทึกผลการตรวจสอบให้เกษตรกรรายอื่นก่อน และเมื่อตรวจจับพิกัดแล้ว จึงจัดชุดบันทึกผลให้เกษตรกรใหม่ (NEW)

• การปลดล็อกใบรับรองเป็นรายหมู่ สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัด  (8 ต.ต.57)


      

-ขั้นตอนที่ 4.5 บันทึกจำนวนแบบตรวจเยี่ยมแปลง (สะสม) ทุกวัน

      

 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ปี 2557/58
• สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก จากนั้นเลือกชนิดพืช และสถานที่เพาะปลูกระบบจะแสดงแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก ให้เจ้าหน้าที่นำแบบไปรับแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อเกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนูทะเบียนเกษตรกร >> แก้ไข-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ลักษณะเดียวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพืชอื่นๆ)

      
 แจ้งปรับปรุงระบบ (5 ก.ย. 57 )
1. เพิ่มเมนู ออกรหัสแปลงผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 สำหรับชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด  
ซึ่งจะสามารถออกเลขรหัสแปลงพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2552/53 เพิ่มเติม โดยจังหวัดที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ออกเลขรหัสแปลง ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการใช้งานออกเลขรหัสแปลง 
2. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 ไม่จำเป็นต้องจัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
สามารถกรอกเลขบัตรเกษตรกรแล้วเลือกแปลง และบันทึกผล/แบบตรวจเยี่ยมได้เลย โดยเมื่อบันทึกใน 4.4 แล้ว จะไม่ดึงมาให้จัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ได้อีก

ยางพารา (NEW)
ระบบเปิดให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนได้กรณีเคยมีแปลงส่งไป ธ.ก.ส. และได้รับเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสามารถแก้ไขได้ในเมนู ทะเบียนเกษตรกร>แบบเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน 

*** 1 ก.ย. 57 *** ข้าว
1. เพิ่มเมนู ขั้นตอนที่ 2.2 ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ กรณี บันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2.1 (ผล ผ่าน/ไม่ผ่าน) ผิดทั้งชุด สนง.กษอ. สามารถตีกลับชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ได้เอง โดยต้องตีกลับ ทั้งชุด  ชุดที่ตีกลับได้จะต้อง
    • เป็นชุดที่ยังไม่มีเกษตรกรรายใดรายหนึ่งออกใบรับรองไปแล้ว
    • เป็นชุดที่ไม่มีการนำแปลงในชุดนั้นไปจัดชุดใหม่แล้ว 
(หากต้องการแก้ไขรายบุคคลให้แจ้ง สนง.กษจ. ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดดำเนินการ)
2. ปรับปรุงการบันทึกผลการตรวจเยี่ยมแปลง ให้สามารถบันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน  (ขั้นตอนที่ 4.1) ไปพร้อมกับการบันทึกรายบุคคล (ขั้นตอนที่ 4.4) ได้
*** ข้อสังเกตที่สำคัญในการบันทึกขั้นตอนที่ 4.4
1. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 จะต้องจัดชุดเกษตรกรในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
(ในวันที่ 5 ก.ย. ได้ปรับปรุงระบบไม่จำเป็นต้องจัดชุดก่อนแล้ว)
2. หากบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 แล้ว ไม่ต้องบันทึกผลการติดตามรายชุดในขั้นตอน 4.1 และไม่ต้องบันทึกแบบตรวจเยี่ยมรายชุดในขั้นตอนที่ 4.2 อีก ระบบจะดึงข้อมูลไปเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในคู่มือโปรแกรม V.3 ปรับปรุงวันที่ 5 ก.ย. 57 

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

 ด่วน! แจ้งจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดให้ดำเนินการติดประกาศและออกใบรับรอง
เนื่องจากขณะนี้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยืนยันผลการติดประกาศและพิมพ์ใบรับรองในระบบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีน้อยมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดประกาศ และการออกใบรับรอง โดยด่วน
ทั้งนี้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องรายงานผลให้แก่ คสช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยด่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557


 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58

การใช้งานเมนูบันทึกวันที่เพาะปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ขอให้เลือกวันที่จากปฎิทินไปก่อน (ยังไม่สามารถพิมพ์วันที่ลงไปโดยตรงได้ได้) เนื่องจากปัญหาทางด้าน เบราเซอร์ของผู้ใช้งานไม่รองรับหรืออาจเป็นปัญหาด้านไวรัสบนเครื่องของผู้ใช้งาน กรมฯจึงขอปิดการบันทึกโดยพิมพ์วันที่โดยตรง ซึ่งทางกรมฯกำลังหาวิธีการแก้ไข และจะแจ้งให้ทราบหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

ข้อแนะนำการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร
(ปรับปรุง 21 ส.ค. 57  แก้ไขหน้า 11-12 )
(ปรับปรุง 5 ก.ย. 57  แก้ไขหน้า 31 การบันทึกผลตรวจเยี่ยมแปลงให้สามารถบันทึกผ่าน/ไม่ผ่านได้ในแบบรายบุคคลโดยไม่ต้องจัดชุด)
-ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

• สำหรับ Username / Password ใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบ gisagro ซึ่งเป็นระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรกับ Gistda ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจพื้นที่แปลงได้ด้วย 
      
 ยางพารา

• กรมเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล แปลงยางพาราที่บันทึกเลขที่บัญชีผิด
เลขบัตรประชาชนผิด ชื่อ-นามสกุลผิด  (เมนูที่ 10)
และ เพิ่มเลขที่บัญชี (เมนูที่ 15) 
เรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

• แปลงยางพาราที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชี ให้รวบรวมนำเสนอกรม

• แปลงที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา สามารถกดยืนยันเข้าร่วมได้
โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นแปลงที่บันทึกเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 
ถ้าเป็นการบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จะไม่มีปุ่มบันทึก  (NEW)
      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 900 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 874 user M236