เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่)  
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
     * ปรับหน้าเครื่องจักรฯ ให้กรอกจำนวนแบ่งเป็นรับจ้าง ไม่รับจ้าง
     * ในหน้าโหลดแบบคำร้องในระบบได้ปรับเป็นแบบฟอร์มนี้แล้ว
     * รายเดิมที่บันทึกตามแบบเดิมไปแล้วจำนวนที่บันทึกมาจะนำใส่ในช่องรวมรับจ้างและไม่รับจ้าง


3.  แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

วิธีตรวจสอบ วัน/เวลา ของภาพดาวเทียม GOOGLE สำหรับตรวจสอบแปลงเพาะปลูก  


      

คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

• ปี 2561
1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561  
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
3. แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

• ปี 2560
1. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 
2. แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล
3. แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
4. คู่มือการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร  
5. ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

• ปี 2559 | แบบคำร้อง 59 | คู่มือดำเนินงาน ทบก 59 | คู่มือโปรแกรม ทบก 59  | คู่มือการดำเนินงานโครงการขยายฐาน (รายได้ หนี้สิน)

• ปี 2558 | แบบคำร้อง 58  |  คู่มือดำเนินงาน ทบก 58  | คู่มือโปรแกรม ทบก 58 
      
• คู่มือการใช้งาน ระบบอัพโหลด และดูรายงานการวาดแปลง (SSMAP เมษายน 2560)   (NEW !!!)
 
• แนวทางการทดสอบและใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension