เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
ด่วนที่สุด แจ้งเปิดระบบบันทึกข้าว และแก้ไข

(6 ม.ค.60)
1. เปิดให้แก้ไขข้อมูลข้าวที่ส่ง ธกส แล้วได้ ในระบบ ทบก ปกติ
โดยต้องให้ user ระดับเกษตรจังหวัดตีกลับข้อมูลก่อน เพื่อให้ user ระดับอำเภอแก้ไขได้

เมื่อแก้ไขแล้วจะต้องจัดชุด บันทึกผลผ่าน จึงจะส่งข้อมูลที่แก้ไข ไปแก้ไขที่ ธกส
สำหรับกำหนดการจัดส่งข้อมูลแก้ไขให้ ธกส จะแจ้งให้ทราบต่อไป

** หากต้องการยกเลิกข้อมูล กรุณาตรวจสอบให้เรียบร้อย
หากลบกิจกรรมที่ส่งให้ ธกส แล้ว จะถูกส่งไปยกเลิกข้อมูลที่ ธกส ด้วย **

ทั้งนี้ ข้อมูลเกษตรกรที่ใช้เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ
เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานและเงื่อนไขของโครงการนั้น ๆ

2. เปิดเมนูเปลี่ยนเลขบ้าน / ย้ายสถานที่ขึ้นทะเบียน / ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร

(3 ม.ค. 60)
1. เปิดเปลี่ยนเลขบัตร / หัวหน้าครัวเรือน / ข้อมูลพื้นฐานหน้าแรก
2. เปิดให้บันทึกข้าว จัดชุดนาปี นาปรัง ทุกภาค แต่ห้ามแก้ไขข้อมูลที่ส่ง ธกส แล้ว      
Powerpoint สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 29 พ.ย. 59

      
แจ้งปรับปรุงโปรแกรม

- (NEW) 15 ธ.ค. 59
1. ปรับแบบฟอร์มปรับปรุงทะเบียนในระบบให้แสดงข้อมูลปี 59
2. เปิดเมนูยกเลิกเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เคยยกเลิกไปได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกเกษตรกรใหม่ได้ (ไม่ให้เพิ่มแบบคำร้องยกเลิก)

- (NEW) 6 ธ.ค. 59

เปิดจัดชุดข้าวนาปรัง

- 30 พ.ย. 59
เปิดเมนูแก้ไขเลขบัตรประชาชน (แก้ไขได้ที่อำเภอที่ขึ้นทะเบียน)
เปิดเมนู ย้ายสถานที่ขึ้นทะเบียน (ย้ายที่อำเภอปลายทาง)

- 24 พ.ย.59 


การบันทึกข้าวนาปรัง 59/60 
หากมีการปลูกข้าวนาปี 59/60 ด้วยแล้ว ไม่ต้องคัดลอกแปลงใหม่
ให้กดเครื่องหมายบวกท้ายแปลง แล้วคัดลอกกิจกรรมนาปีมาเป็นนาปรัง
โดยระบบจะแสดงปุ่มคัดลอกให้เฉพาะ “ข้าว” ที่ผ่านการตรวจสอบในนาปีแล้ว  
ในการจัดชุดตรวจสอบ หากใช้การคัดลอกถือว่าเป็นแปลงเดิม
ถ้าไม่คัดลอกจากนาปี แต่ใช้การเพิ่มกิจกรรมใหม่ จะกลายเป็นแปลงใหม่

- 9 พ.ย.59 

เนื่องจากมีการนำข้อมูลไปใช้ในโครงการต่างๆ ทำให้ต้องปรับปรุงข้อมูลด้วยความรัดกุมมากขึ้น จึงขอปิดระบบตีกลับทั้งชุดโดยอำเภอ และให้ตีกลับเป็นรายบุคคลโดยชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดแทน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*** ผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดสามารถตีกลับจากผ่าน หรือ ยกเลิก เป็น ยังไม่จัดชุด เท่านั้น ไม่สามารถแก้จาก ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน หรือ ยกเลิก เป็น ผ่าน ได้ เมื่อตีกลับแล้ว แจ้งอำเภอดำเนินการแก้ไขข้อมูล จัดชุดใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ หากยังไม่ได้บันทึกผล อำเภอสามารถลบชุดแล้วแก้ไขข้อมูลได้เหมือนเดิม
สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจังหวัดได้ที่ SSNET


      
ด่วนที่สุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งปิดระบบบันทึกข้อมูลข้าวนาปี ปี 2559/60
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และปิดระบบบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ยกเว้นจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งปลูกข้าวล่าช้าเช่นเดียวกับจังหวัดในภาคใต้
เพื่อให้สามารถจำแนกข้อมูลของเกษตรกรที่จะใช้ในการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/ว1437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปิดระบบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
และปรับปรุงระบบให้สามารถจำแนกข้อมูลของเกษตรกรที่จะใช้ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ได้เรียบร้อยแล้ว
จึงจะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลการปลูกข้าวและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลต่อไปได้
ตามกรอบระยะเวลาในคู่มือ โดยให้เร่งบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการฯ
ในส่วนที่รับแจ้งจากเกษตรกรแล้ว รวมทั้งผลการตรวจสอบ
หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะเป็นการตกหล่นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
โดยข้อมูลที่จะจัดส่งให้ ธ.ก.ส. จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ได้ทันในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ต่อไป 
ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ตามปกติ
แต่จะไม่มีการส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในโครงการฯ

สรุปสั้นๆ
1. เปิดให้บันทึกข้อมูลข้าวได้ตลอดตามคู่มือ ทบก.
2. ข้อมูลที่ส่ง ธกส. โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ส่งให้เฉพาะข้อมูลข้าวนาปี
จะตัดครั้งสุดท้าย วันที่ 30 พ.ย.59 ดังนั้น หากข้อมูลมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ
จะต้องบันทึกข้อมูลและบันทึกผลตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 พ.ย. 59
(ก่อนตัดจะแจ้งปิดระบบ เพราะฉะนั้น จนท.จะทราบว่าตัดข้อมูลไปรึยัง)
3. หลังจากวันที่ 30 พ.ย. 59 ก็ยังบันทึก และจัดชุดได้ตลอด แต่จะไม่ถูกส่งไป ธกส
4. เมนูตีกลับ เปิดอยู่เหมือนเดิม ใช้สำหรับตีกลับกรณีอำเภอบันทึกผล ผ่าน หรือ ยกเลิก ไปแล้ว
แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลซึ่งเมื่อตีกลับแล้วจะสามารถจัดชุด หรือ ลบ กิจกรรมนั้นได้

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจังหวัดได้ที่ ssnet

ด่วนที่สุด !!!

สามารถดาวน์โหลดคู่มือดำเนินงานและคู่มือโปรแกรมฉบับเข้าโรงพิมพ์ 
1. คู่มือดำเนินงาน 59
2. คู่มือโปรแกรม 59

      

แจ้งเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูล
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 448 ลงวันที่ 7 เม.ย. 59

กลุ่มทะเบียนเกษตรกรได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า 
1.จังหวัดที่ส่งข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ครบทั้งหมด จำนวน 17 จังหวัด  ได้แก่ สุพรรณบุรี  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  ยะลา  น่าน  พะเยา  ลำปาง ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ขอความร่วมมือจากจังหวัดดังกล่าว เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน
ขอความร่วมมือประสานองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เห็นชอบแผนปฏิบัติงานให้เพิ่มจุดบริการการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล  กรมส่งเสริมการเกษตรจึง ได้มีหนังสือขอความร่วมมือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
เมื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ที่พร้อมให้ความร่วมมือ ขอให้ท่านแจ้ง  ศสท. เพื่อออกชื่อผู้ใช้งาน (user) และรหัสผ่านให้แก่หน่วยงาน (password)

(NEW)


      


!!! NEW !!! แจ้งเพิ่มพันธุ์ข้าว

- ข้าวเจ้า กข61
- ข้าวเหนียว ข้าวลืมผัว

หากต้องการใช้งาน ให้คลิ้กเมนูตั้งค่า -> เลือกพันธุ์ข้าว ค้นหาพันธุ์ข้าว และคลิ้กเลือกใช้งาน

เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559      


แจ้งปรับปรุงเมนู

1. ปิดการจัดชุดโครงการขยายฐานและแหล่งน้ำ
สามารถดูรายงาน และข้อมูลแบบจัดเก็บในรูปแบบ pdf ได้ที่เมนูรายงาน
โดยในปี 2559 การจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรฯ และแหล่งน้ำ จะรวมอยู่ในแบบคำร้อง ทบก 01
2. รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ย้ายไปอยู่ในเมนูรายงาน (รายงาน ทบก 01-4)
3. รายงานผลการดำเนินงานมาตรการปาล์ม ย้ายไปอยู่ในเมนูรายงาน (รายงาน ทบก พ06)


      


โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2559
4.แผนจัดสรรงบประมาณ
5. คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (Version 4 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
6. คู่มือโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร (Version 2 ใช้พิมพ์เล่มจริง ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

*** ตอบคำถามที่พบบ่อย
1. งบประมาณที่จัดสรรสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ ที่แสดงในแผนจัดสรรเป็นเพียงหลักคิดเพื่อจัดสรรงบประมาณเท่านั้น

2. เป้าหมายครัวเรือนเกษตรกรนำมาจากจำนวนครัวเรือนเกษตรกรโดยประมาณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 59 
รวม 6,512,908 ครัวเรือน และปัดลงให้เหลือ 6.5 ล้านครัวเรือน

3. จำนวน อกม. มาจาก เป้าหมายครัวเรือนเกษตรกร
โดยคำนวณว่า อกม. 1 คน จะรองรับครัวเรือน 500 ครัวเรือน
หากใช้เวลาดำเนินงาน 50 วัน (ก.ค. - ส.ค. ) จะต้องจัดเก็บข้อมูลวันละ 10 ครัวเรือน/วัน/คน

4. เป้าหมายครัวเรือนที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ วาดแปลง คิดเป็นร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยให้วาดแปลงผ่านระบบ GISagro หรือ TAMIS ซึ่งจะจัดอบรมให้ จนท. สสก. สนง.กษจ ในวันที่ 21-22 มิ.ย. 59 การวาดแปลง ให้เน้นวาดแปลงใหม่  แปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แปลงเช่า 

5. นโยบายในการปรับปรุง ทบก 59 ให้ อกม. มีส่วนร่วมในการแจกแบบคำร้อง จัดเก็บข้อมูลด้วย จึงได้จัดสรรงบสำหรับอบรม อกม. ตามเป้าหมายในข้อ 3

6. แบบคำร้องมีการปรับปรุง โดยเพิ่มหัวข้อรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกล แหล่งน้ำ และเกษตรกรรมยั่งยืน ลงในแบบ ทบก. 01 ด้วยเลย โดยจะชี้แจงแบบและระบบโปรแกรมในวันที่ 21-22 มิ.ย. 59 ดังนั้นให้ชะลอการพิมพ์แบบทีละหมู่บ้าน และให้พิมพ์แบบเฉพาะเกษตรกรแจ้งความต้องการปรับปรุงก่อน

7. การจัดชุดตรวจสอบ ยังต้องดำเนินการเช่นเดิม ในพืชเศรษฐกิจ (แปลงเดิมติดประกาศ แปลงใหม่ตรวจสอบพื้นที่ วาดแปลง) 

8. การประชาสัมพันธ์ สามารถใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ถัวเฉลี่ยมาทำงานประชาสัมพันธ์ได้      


!!! NEW !!! แบบฟอร์มในการปรับปรุง ทบก. 59

ในปี 2559 จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเพิ่มข้อมูลรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกลการเกษตร และแหล่งน้ำ เข้าไปในแบบคำร้อง ทบก. 01 รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรผสมผสาน,อินทรีย์,ธรรมชาติ,ทฤษฎีใหม่,วนเกษตร) ด้วย โดยจะมีการชี้แจงการปรับปรุง และ อบรมการใช้งานโปรแกรม ให้ สสก. และ สนง.กษจ. ในวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 59 เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะนำแบบคำร้องที่ปรับปรุงใหม่ขึ้นเว็บไซต์ ดังนั้น ขอให้ชะลอการจัดพิมพ์แบบคำร้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น ทีละหมู่บ้าน ไว้ก่อน โดยให้พิมพ์แบบคำร้องเมื่อมีเกษตรกรแจ้งขอปรับปรุงเป็นรายๆไปเท่านั้น


      


เพิ่มการจัดชุดตรวจสอบ ปี 2559/60 และแจ้งหมู่ที่ยังไม่ได้จัดชุด (29 มี.ค. 59)

• ระบบได้เพิ่มการจัดชุดตรวจสอบ ปี 2559 ดังนี้
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูก 1 มี.ค. 59 - 29 ก.พ. 60
2. มันสำปะหลัง / อ้อยโรงงาน เก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
3. สับปะรดโรงงาน ปลูก 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

• เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ หมู่ ที่ยังไม่ได้จัดชุดได้
จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > 2.3 ตรวจสอบหมู่ที่ยังไม่ได้จัดชุด
จากนั้นให้เลือกพืช และ ตำบล ที่ต้องการตรวจสอบ      !!! ปัญหาในการจัดชุดตรวจสอบพืชเศรษฐกิจ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด

ด้วย ศสท. ได้รับแจ้งปัญหาจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ไม่สามารถจัดชุดพืชเศรษฐกิจได้ ตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

1. มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งแปลง เช่น จัดชุด หมู่ที่ 1 แล้ว ไปแก้ไขหมู่ เป็นหมู่ที่ 3 เมื่อจัดชุดหมู่ที่ 3 จะไม่พบข้อมูล
2. สำหรับมันสำปะหลัง ให้ตรวจสอบวันที่เก็บเกี่ยว
     - หากเก็บเกี่ยวในช่วง ตค 57 ถึง กย 58 ต้องเลือกจัดชุด ปีการผลิต  57/58 
     - หากเก็บเกี่ยวในช่วง ตค 58 ถึง กย 59 ต้องเลือกจัดชุด ปีการผลิต 58/59

ในส่วนของมันสำปะหลังขอให้ตรวจสอบและพิมพ์สมุดทะเบียนให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2558/59 และ โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

!!! แจ้ง สสข. / สนง.กษจ. / สนง.กษอ. เพิ่มรายงาน ทบก 04-3

รายงาน ทบก 04-3 (อยู่ในเมนู รายงาน) จะแสดงรายชื่อเกษตรกรจำแนกตามที่ตั้งแปลง
โดยไม่ต้องระบุพืช แต่จะต้องระบุหมู่ที่ตั้งแปลง
เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น กิจกรรมการเกษตร วันปลูก วันเก็บเกี่ยว
ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีที่ตั้งแปลงอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลรายชื่อเป็นรายตำบล ให้ใช้รายงาน ทบก 04-2 แต่จะต้องเลือกชนิดพืช
      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
     * ระบบได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้และเครื่องจักรกลการเกษตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 รายงาน สามารถดูรายงานได้ที่เมนูรายงาน (ดูได้ทั้ง เขต จังหวัด อำเภอ) ทั้งนี้ เป็นรายงานเบื้องต้น อาจมีข้อมูลที่บันทึกผิดปนอยู่ เช่น มีรายได้เกินแสนล้าน เพื่อให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
     * เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดทำเมนูเพื่อให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ หรือ ผิดปกติ คลิ้กที่ ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ/ผิดปกติ ซึ่งเมนูนี้จะแสดง รายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลผิดปกติ หรือ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ได้แก่
1. รายได้รวมต่ำกว่า 10,000 บาท หรือ รายได้รวม เกิน 10 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมอยู่ระหว่าง 1-100 บาท หรือ เกิน 10 ล้านบาท
3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน คือ ไม่ใส่เลข 0 หรือ ไม่ได้เลือกเครื่องจักรกลเกษตร 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้าจอนี้ได้เลย ระบบจะปรับปรุงในชุดให้โดยอัตโนมัติ
สำหรับเกษตรกรที่ตรวจสอบว่าบันทึกถูกต้องแล้ว ไม่ต้องทำการแก้ไข

***การนับยอดรายงาน 3 ด้าน
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกครบทุกช่อง หากยังไม่มีผลผลิตให้เลือกไม่มีผลผลิต 
หากไม่มีรายได้นอกภาค หนี้สิน ใน นอกภาคให้ใส่ 0 และเลือกเครื่องจักรกลให้ครบ
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
*** การนับยอดแหล่งน้ำ
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกข้อมูลแปลงใดแปลงหนึ่ง
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำเพิ่มเติมในระบบทะเบียนเกษตรกร

!!! สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ข้อมูลแหล่งน้ำ > รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

*** สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบได้แล้ว
ที่เมนู ข้อมูลแหล่งน้ำ > ความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบ (รายครัวเรือน)
โดยให้บันทึกยอดที่จัดเก็บในแต่ละวัน (ไม่ใช่ยอดสะสม)

*** ในการจัดชุดพืชเศรษฐกิจ และ แหล่งน้ำ ระบบจะดึงรายชื่อเกษตรกรชุดละไม่เกิน 100 คน
ดังนั้น ใน 1 หมู่ อาจมีข้อมูลหลายชุดได้ หากมีเกษตรกรจำนวนมาก
ถ้าหาชื่อเกษตรกรที่ต้องการไม่พบ จะต้องจัดชุดแรกไปก่อน และรายชื่อเกษตรกรที่หาอาจจะตามมาในชุดต่อไป

*** แปลงที่แสดงในชุดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ คือ แปลงปี 2558 เท่านั้น (ไม่แสดงแปลงปี 2557)
แต่หากเกษตรกรไม่ได้ปรับปรุงปี 2558 จะแสดงข้อมูลของปี 2557 แทน

- หนังสือแจ้งจังหวัด (จัดส่งทาง E-mail จังหวัดเรียบร้อยแล้ว)


      

!!! แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ

** !!! ระบบรายงานความก้าวหน้าได้มีการปรับปรุงข้อมูล โดยในช่องบันทึกในระบบจะไม่นับข้อมูลที่มีรายได้ในภาคการเกษตรเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรต้องทำการเกษตรจึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ดังนั้น ควรมีรายได้ในภาคการเกษตร 
หากสำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลรายได้ในภาคเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ให้แก้ไขข้อมูลจาก 0 เป็น ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล  ตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ระบบจะนับยอดขึ้นให้ในวันถัดไป
ทั้งนี้ สำหรับรายที่ข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด (รายได้ใน นอก หนี้สินใน นอก เครื่องจักรกล) ระบบได้ปรับเป็นตามตัวเกษตรกรไม่พบให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของ สนง.กษอ. ซึ่งหากตามตัวเกษตรกรพบภายหลังสามารถแก้ไขข้อมูลได้

*สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกสถานะการให้ข้อมูล (ให้ข้อมูล ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ยังไม่มีผลผลิต) ได้ที่เมนูบันทึกขยายฐาน 3 ด้าน ตามชุดที่ได้จัดไว้แล้ว 

*สำหรับเกษตรกรที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเสียชีวิต ให้ทำการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน แล้วในชุดที่จัดจะเป็นชื่อคนแทนอัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์แบบใหม่ ใช้ขีดฆ่าและเขียนชื่อคนแทน และให้คนแทนลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลได้เลย)

*กรณีต้องการยกเลิกเกษตรกร ให้ยกเลิกที่เมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร > ยกเลิกเกษตรกร ตามปกติ แต่ในหน้าจอบันทึกขยายฐานไม่ต้องบันทึกข้อมูล
ระบบจะไม่นับยอดเกษตรกรรายนั้นในรายงาน      


แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

• สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการขยายฐานได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > รายงานความก้าวหน้า หรือ เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน

• ขณะนี้เปิดระบบการขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน ให้พิมพ์แบบจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้แล้ว โดยใช้เมนู  ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน กรุณาอ่านคู่มือการดำเนินงานฯ ตามเอกสารประกอบด้านล่างนี้

1. เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรการเกษตร  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Video Conference  (ชมวีดิโอการชี้แจง คลิ้กที่นี่) 
1.1. Powerpoint โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน ไฟล์ Powerpoint | ไฟล์ pdf สำหรับ print

2. ตัวอย่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จังหวัด/อำเภอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

3.รายละเอียดการโอนเงิน
*** เป้าหมายที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณเป็นการประมาณการ
จังหวัด/อำเภอสามารถดูจำนวนเกษตรกรที่ต้องจัดเก็บได้จากรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน หากมีเกษตรกรจำนวนมากกว่าจำนวนที่จัดสรรเงิน จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณปี 2559 ต่อไป      


 แจ้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ)รายชื่อเกษตรกรโครงการปาล์มน้ำมันชุดที่ 1และ 2
ให้บันทึกผลการตรวจสอบให้เสร็จวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558วิธีการแก้ไขกรณีเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรด้วยเครือข่ายของบริษัท TOT แล้ว
การเชื่อมต่อหลุดบ่อยๆ ครั้ง DOWNLOAD FILE ConfigDNS


กลุ่มทะเบียนเกษตรกร วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา14.50 น.


      
 
*** ด่วนที่สุด !!!
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติ
1. ขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ที่ขึ้นทะเบียนไว้
2. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าร่วมในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้
สำหรับข้อ 1 กรมจะดำเนินการตัดยอดข้อมูลที่บันทึกผลผ่านการตรวจสอบส่งให้ ธ.ก.ส.
สำหรับข้อ 2 ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับบันทึกข้อมูลกรณีตกหล่น
ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการในวันที่ 1 - 8 ก.ค. 58
โดยยอดที่ผ่านมติ ครม. ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอจะสามารถดำเนินการเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้ และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม. ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป


*** การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ให้ดำเนินการปรับปรุงทุกพืช ทุกแปลง ทุกกิจกรรม
แต่
แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะมีกิจกรรมเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
จึงขอปิดเมนูแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(ยกเว้นมันสำปะหลัง)
โดยในการปรับปรุงข้อมูลให้ใช้แบบฟอร์มเปล่า หรือ แบบคำร้องที่มีข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้ว
สามารถพิมพ์ได้จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร > แก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เลือกตำบล,หมู่ แล้วสั่งพิมพ์แบบคำร้องที่มีข้อมูลเดิมของเกษตรกรได้

*** อำเภอสามารถจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบแปลงข้าวได้แล้ว ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ บันทึกผลติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ โดยโปรแกรมเป็นลักษณะเดียวกับขึ้นทะเบียนข้าวปี 57/58 อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือโปรแกรม หน้า 14


*** เนื่องจากระบบโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดทำให้ข้อมูลพิกัด GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 หายไป ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขนำ Backup ข้อมูลกลับคืนมาให้ จึงทำให้ต้องปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองในสมุดทะเบียนเกษตรกรชั่วคราว
ซึ่งขณะนี้ ระบบได้เปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองให้แล้ว แต่ข้อมูล GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 ยังคงหายไปเพราะอยู่ระหว่างแก้ไขนำ Backup ขึ้นมา หากต้องการพิมพ์สมุดทะเบียนที่เพิ่งพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่ก็สามารถดำเนินการได้เลย แต่หากข้อมูลหายให้รอระบบดึงข้อมูลกลับมาก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 58)

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ข้อควรระวัง !!! หากเกษตรกรแจ้งปลูกพืชเดิมในแปลงเดิมไม่เกินเนื้อที่เดิม
ให้ใช้การคัดลอกกิจกรรมการเกษตรจากแปลงเดิมมาแก้ไขข้อมูลเป็นปีปัจจุบัน ห้ามเพิ่มเป็นกิจกรรมใหม่
หากไม่คัดลอก แต่ใช้เพิ่มกิจกรรม ระบบจะระบุว่าเป็นแปลงใหม่ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงและบันทึกพิกัด GPS

- รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) 
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
- รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 เฉพาะข้าว
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ>ข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59
ดูได้ทั้ง user ระดับอำเภอ และจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทุกคืน

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุง พ.ค. 58)
• (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/คู่มือโปรแกรม ปี 2558 (จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป)
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4)  (11 พ.ค. 58)
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า
- เพื่อให้ตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับโปรแกรมให้บันทึกแปลงเป็นรายปี โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกแปลงเดิม/กิจกรรมการเกษตรเดิมจากปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (คู่มือหน้า 4-8)
-ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เป็นยืนต้นเดิมไม่ได้ปลูกใหม่ ก็ต้องบันทึกแปลง/กิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้มาแจ้งว่ายังดำเนินการในแปลงเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปุ่มคัดลอกแปลง/กิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- สำหรับแปลง/กิจกรรมที่เคยบันทึกไว้แล้วก่อนปรับระบบหากมีวันที่ปลูกอยู่ในช่วงปี 2558 ระบบจะปรับให้เป็นแปลงปี 2558 โดยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร NEW !!!
วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
-เรื่องการปรับปรุง/โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร , สมุดทะเบียนเกษตรกร , GAP , แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เพิ่ม เอกสาร GisAgro  UPDATE !!!

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      


      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

            
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension