เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
• โปรแกรมเปิดเมนูแบบยืนยัน(ปรับปรุง วันที่ 9 ก.ค. 57) สำหรับเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม เรียบร้อยแล้ว 
ที่เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 >  แบบยืนยันข้อมูลการขึ้นทะเบียน
จากนั้น เลือก หมู่ และตำบล ที่ต้องการ แล้วคลิ้กเลือก ออกแบบยืนยัน
โดยแบบยืนยันจะแสดงแปลงของเกษตรกรที่มีที่ตั้งแปลงอยู่ใน หมู่/ตำบลนั้นๆ
และแปลงที่อยู่ในหมู่ ตำบล อำเภอ อื่นๆ ด้วย

สำหรับอำเภอที่พิมพ์แบบยืนยันแบบเดิมไปใช้งานแล้ว สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องพิมพ์ใหม่
แต่หากมีการแก้ไขเนื้อที่ปลูกสำหรับปี57/58 ให้ขีดฆ่าข้อมูลเดิมแล้วให้เกษตรกรลงชื่อกำกับ
และเน้นย้ำข้อความด้านล่างซ้ายตามแบบยืนยันรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรทราบด้วย
"เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น และขอรับรองว่า
เป็นผู้กรอกข้อมูลการเพาะปลูกใหม่ปี 2557/58 ด้วยตนเอง และรับทราบว่าหากมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ
ต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องจำคุก หรือถูกปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนตามกระบวนการใหม่ คือ เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม ให้เกษตรกรแจ้งเลขบัตรประชาชนและแจ้งข้อมูลการปลูกแล้วบันทึกข้อมูลผ่านหน้าระบบได้ทันที 
หรือ รายเดิม/แปลงใหม่ รายใหม่/แปลงใหม่ รับขึ้นทะเบียนโดยใช้แบบ ทบก.
      
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง)
--- ฉบับเต็มจะมีหนังสือนำส่งและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• คู่มือการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งานใหม่ และการเพิ่มชื่อผู้ใช้งาน 
(ปรับปรุงวันที่ 7 ก.ค. 57 เพิ่มหัวข้อวิธีการแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน หน้า 5)
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 255 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 110 user M236