เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      

ด่วน! แจ้งจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดให้ดำเนินการติดประกาศและออกใบรับรอง เนื่องจากขณะนี้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยืนยันผลการติดประกาศและพิมพ์ใบรับรองในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีน้อยมาก จึงขอให้ผู้ปฏิบัติตามที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดประกาศ และการออกใบรับรอง โดยด่วน ทั้งนี้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องรายงานผลให้แก่ คสช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
(การขึ้นทะเบียนทั้งประเทศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวน 373,656 ครัวเรือน การติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ จำนวน 5,498 ครัวเรือน และการออกใบรับรอง จำนวน 1,212 ครัวเรือน)

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยด่วน
      • แปลงที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา สามารถกดยืนยันเข้าร่วมได้
โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นแปลงที่บันทึกเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 
ถ้าเป็นการบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จะไม่มีปุ่มบันทึก  (NEW)
      

• แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูลงบประมาณการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557 ครั้งที่ 1

 ** รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรณรงค์คืนความสุขให้ชาวนา ** (NEW)

• รายงานลักษณะการถือครองที่ดินข้าวนาปี ปี56-57(รายจังหวัดและรายอำเภอ)

      

ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเร่งรัดการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร=>ติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่=>ออกใบรับรอง เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นหลักฐานรับสิทธิประโยชน์ตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ของ คสช. ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้


• เปิดใช้งานเมนูแบบยืนยัน (ปรับปรุง วันที่ 9 ก.ค. 57) สำหรับเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม เรียบร้อยแล้ว 
(เพิ่มคอลัมน์เนื้อที่เพาะปลูกปี 2557/58 และกรอบคำเตือน ตัดผู้รับรองข้อมูลโดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ออกไป)
แบบยืนยันแบบเดิมที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้ว สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ หากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ปลูกในปี 2557/58 ให้เกษตรกรขีดฆ่าทับเนื้อที่เพาะปลูกเดิม เขียนเนื้อที่ปลูกใหม่ลงไป แล้วลงชื่อรับรองข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเน้นย้ำคำเตือนในแบบยืนยันใหม่ให้เกษตรกรทราบ ดังนี้
    เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น และขอรับรองว่าเป็นผู้กรอกข้อมูลการเพาะปลูกใหม่ปี 2557/58 ด้วยตนเอง และรับทราบว่าหากมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องจำคุก หรือถูกปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)
• คู่มือการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2556

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 1389 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 961 user M129