เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      
 
*** ด่วนที่สุด !!! (2 ก.ค.58)
ขณะนี้เปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว กรุณาอ่านคำอธิบายด้านล่างก่อนดำเนินการ
1. กรณีต้องการเพิ่มแปลง ให้ใช้เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 > 1.3 การแจ้งข้อมูลหลัง 1 ก.ค. 58 และทำขั้นตอน 5 ต่อได้เลย ไม่ต้องทำขั้นตอน 2
2. กรณีบันทึกข้อมูลเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำขั้นตอน 2 ให้ทำขั้นตอน 5 ได้เลย ไม่ต้องทำขั้นตอน 2
3. กรณีจัดชุดขั้นตอน 2 ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกผล ให้บันทึกผลขั้นตอน 2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอน 5 ได้
ทั้งนี้ ระบบจะดึงข้อมูลเกษตรกรที่ค้างอยู่ขึ้นมาด้วยทั้งหมด ให้เลือกบันทึกผ่านเฉพาะเกษตรกรที่ได้ตรวจสอบแล้ว และต้องการให้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่แจ้งมาเท่านั้น
 ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58) โดยจะปิดระบบบันทึกตกหล่นในวันที่ 10 ก.ค. 58 เมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม.


      
 
*** ด่วนที่สุด !!!
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติ
1. ขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ที่ขึ้นทะเบียนไว้
2. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าร่วมในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้
สำหรับข้อ 1 กรมจะดำเนินการตัดยอดข้อมูลที่บันทึกผลผ่านการตรวจสอบส่งให้ ธ.ก.ส.
สำหรับข้อ 2 ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับบันทึกข้อมูลกรณีตกหล่น
ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการในวันที่ 1 - 8 ก.ค. 58
โดยยอดที่ผ่านมติ ครม. ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอจะสามารถดำเนินการเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้ และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม. ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป


*** การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ให้ดำเนินการปรับปรุงทุกพืช ทุกแปลง ทุกกิจกรรม
แต่
แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะมีกิจกรรมเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
จึงขอปิดเมนูแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(ยกเว้นมันสำปะหลัง)
โดยในการปรับปรุงข้อมูลให้ใช้แบบฟอร์มเปล่า หรือ แบบคำร้องที่มีข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้ว
สามารถพิมพ์ได้จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร > แก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เลือกตำบล,หมู่ แล้วสั่งพิมพ์แบบคำร้องที่มีข้อมูลเดิมของเกษตรกรได้

*** อำเภอสามารถจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบแปลงข้าวได้แล้ว ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ บันทึกผลติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ โดยโปรแกรมเป็นลักษณะเดียวกับขึ้นทะเบียนข้าวปี 57/58 อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือโปรแกรม หน้า 14


*** เนื่องจากระบบโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดทำให้ข้อมูลพิกัด GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 หายไป ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขนำ Backup ข้อมูลกลับคืนมาให้ จึงทำให้ต้องปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองในสมุดทะเบียนเกษตรกรชั่วคราว
ซึ่งขณะนี้ ระบบได้เปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองให้แล้ว แต่ข้อมูล GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 ยังคงหายไปเพราะอยู่ระหว่างแก้ไขนำ Backup ขึ้นมา หากต้องการพิมพ์สมุดทะเบียนที่เพิ่งพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่ก็สามารถดำเนินการได้เลย แต่หากข้อมูลหายให้รอระบบดึงข้อมูลกลับมาก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 58)

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ข้อควรระวัง !!! หากเกษตรกรแจ้งปลูกพืชเดิมในแปลงเดิมไม่เกินเนื้อที่เดิม
ให้ใช้การคัดลอกกิจกรรมการเกษตรจากแปลงเดิมมาแก้ไขข้อมูลเป็นปีปัจจุบัน ห้ามเพิ่มเป็นกิจกรรมใหม่
หากไม่คัดลอก แต่ใช้เพิ่มกิจกรรม ระบบจะระบุว่าเป็นแปลงใหม่ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงและบันทึกพิกัด GPS

- รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) 
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
- รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 เฉพาะข้าว
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ>ข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59
ดูได้ทั้ง user ระดับอำเภอ และจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทุกคืน

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุง พ.ค. 58)
• (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/คู่มือโปรแกรม ปี 2558 (จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป)
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4)  (11 พ.ค. 58)
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า
- เพื่อให้ตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับโปรแกรมให้บันทึกแปลงเป็นรายปี โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกแปลงเดิม/กิจกรรมการเกษตรเดิมจากปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (คู่มือหน้า 4-8)
-ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เป็นยืนต้นเดิมไม่ได้ปลูกใหม่ ก็ต้องบันทึกแปลง/กิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้มาแจ้งว่ายังดำเนินการในแปลงเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปุ่มคัดลอกแปลง/กิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- สำหรับแปลง/กิจกรรมที่เคยบันทึกไว้แล้วก่อนปรับระบบหากมีวันที่ปลูกอยู่ในช่วงปี 2558 ระบบจะปรับให้เป็นแปลงปี 2558 โดยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร NEW !!!
วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
-เรื่องการปรับปรุง/โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร , สมุดทะเบียนเกษตรกร , GAP , แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เพิ่ม เอกสาร GisAgro  UPDATE !!!

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การแก้ไขชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้รับสิทธิ์ เสียชีวิต/ไปต่างประเทศ/จำคุก

ด้วยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันจันทร์ที่  20 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีผู้รับสิทธิ์แทนเป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน สามารถรับสิทธิ์แทนได้
2. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ประกอบอาชีพการเกษตร ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
3. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนอยู่คนละครัวเรือน สามารถใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน 
(ต้องมีสัญชาติไทยและประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร) แต่หากผู้รับสิทธิ์แทนได้รับการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการฯจาก ธ.ก.ส. แล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลในฐาน ท.บ.ก. ได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการฯได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว
4. กรณีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับการสิทธิ์ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2552 และ วันที่ 23 มีนาคม  2553 ในปี 2552/53 ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ขึ้นทะเบียนได้ตามคู่มือ
การดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 หน้า9 ข้อ 6.1 การแก้ไขข้อมูล ย่อหน้าที่ 3 

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 และ 2558/59  (24 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดชุดตรวจสอบได้ครอบคลุมการแจ้งปรับปรุงข้อมูล และเกษตรกรสามารถนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปใช้ขอเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด โดยเพิ่มหัวข้อในเมนูจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
1. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 57/58 (เก็บเกี่ยว ต.ค.57 - ก.ย. 58)
2. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 58/59 (เก็บเกี่ยว ต.ค.58 - ก.ย. 59)

ดังนั้น หากในพื้นที่มีการแจ้งปรับปรุงมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวในช่วง ต.ค.58 - ก.ย.59 ด้วย จะต้องจัดชุดเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ เพิ่มเติม โดยเลือกหัวข้อที่ 2 และเมื่อบันทึกผลการตรวจสอบ จึงจะพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรได้


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58  (13 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม ดังนี้
1. ระบบสามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมด แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนด คือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 มาจัดชุดได้เรียบร้อยแล้ว (ก่อนหน้านี้ระบบจะดึงข้อมูลเฉพาะแปลงที่มีการปรับปรุงตั้งแต่กันยายน 57 เป็นต้นมาเท่านั้น)

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จึงได้ปรับแบบยืนยันการปลูกใหม่ ให้ดึงแปลงเดิมทั้งหมดมาแสดง (ตั้งแต่ปี 2554 - 2557)โดยจะแสดงปีที่เก็บเกี่ยวหลังเลขที่แปลงด้วย เช่น แปลงที่1-56  คือ แปลงที่ 1 ได้แจ้งเก็บเกี่ยวไว้เป็นปี 2556 ซึ่งหากเกษตรกรมาปรับปรุงกิจกรรมประจำปีการผลิต 2557/58 ในแปลงเดิม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยการติดประกาศเท่านั้น ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง


• แจ้งเวียนผลการประชุมหารือ เรื่อง ผลการสุ่มตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการฯของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อ่านรายงานการประชุม

      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898 , 0-2906-5300
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

      

ขั้นตอนการเก็บพิกัด ของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็น ภบท. 5 6 11

      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (4 กุมภาพันธ์ 2558)

ด้วยกรมการค้าภายในได้มีมาตรการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/58 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด ตามมิตคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ farmer.doae.go.th 

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอทบทวนแนวการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลมันสำปะหลัง ปี 2557/58 สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2557 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 ส่วนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2558


NEW !!! ทุก User สามารถดูรายงานการปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 (แสดงเฉพาะแปลงที่เก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > มันสำปะหลัง
ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดชุดตรวจสอบระบบจะดึงเฉพาะข้อมูลใหม่ที่บันทึกหลังเดือนกันยายน 2557 มาจัดชุดได้เท่านั้น ซึ่ง ศสท. จะเร่งปรับปรุงระบบให้ดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนดมาจัดชุดได้โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ต่อไป
(ทำให้ยอดรายงานในช่องบันทึกมีมากกว่าจำนวนที่จัดชุดมาก)

      
เรียน ทุกจังหวัด

   สืบเนื่องจากที่จังหวัดได้รับการโอนเงิน ปี 58 ไปตั้งจ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและการใช้งบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

         ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯเข้าสู่ที่ประชุม ครม (คาดว่าสัปดาห์ต้นเดือน กพ) ตาม ยกร่างเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้    หาก ครม.อนุมัติโครงการแล้ว ทาง กรมฯจะทำแนวทางปฏิบัติ แจ้งไปจังหวัด  ซึ่งสรุปเนื้องาน คือ จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  เฉพาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ  โดยทาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ต้องประกาศให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนก่อน   แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการรับปรับปรุงทะเบียนให้   แล้วจัดพิมพ์ผลการปรับปรงุทะเบียนออกสู่สมุดเล่มเขียว  ซึ่งจะต้องเพิ่มการติดรูปถ่ายและจัดพิมพ์ QR code
         งบประมาณที่โอนไปตั้งจ่าย  จะเป็นค่าบันทึก  ติดประกาศ  ปรับปรุง สมุด รายละ 5 บาท  และค่าตรวจพื้นที่ใหม่ (ร้อยละ 30)  รายละ 27 บาท ค่ะ และมีค่าอำนวยการให้จังหวัด สำหรับการจัดประชุมอีกเล็กน้อย
        เมื่อจะต้องจัดทำแผนปรับปรุงทะเบียน  เนื้องานจะอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งเป็นการปรับปรุงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558 เป็นหลัก เริ่มฤดูตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ส่วนพืชอื่น ที่จะต้องใช้ข้อมูลปรับปรุงใหม่ ขณะนี้ คือ มันสำปะหลัง  สำหรับเข้าร่วมโครงการชลอการเก็บเกี่ยว   จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก ต้องทำแผนดำเนินการก่อน  ส่วนพืชอื่นๆถ้าไม่มีโครงการนำไปใช้ประโยชน์  ก็ถือโอกาสปรับปรุง พร้อมข้าวนาปีได้

      นำเรียนเบื้องต้นนะคะ

      พรรณาภา   ปรัชญาศิริ (ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร)

       หลักการเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน
1. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องบรรลุนิติภาวะ
2. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนของทะเบียนเกษตรกรอื่น
3. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรนั้นนั้น
4. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรอื่น

หลักการขอแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน(บันทึกเลขบัตรผิด)
1. เลขบัตรประชาชนต้องถูกต้อง(แนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนที่ถูกต้องและชัดเจนมาพร้อมหนังสือทุกราย)
2. เลขบัตรประชาชนเลขใหม่จะต้องไม่มีในระบบทะเบียนเกษตรกร ทั้งสมาชิกและหัวหน้า
(ตรวจสอบโดยการค้นหาเลขบัตรที่ถูกต้องในเมนู"แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร")
3. กรณีเลขบัตรสลับกับเกษตรกรอื่นๆ ให้ประสานเจ้าหน้าที่ warroom

เพียงเท่านี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนและการแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนก็จะง่ายขึ้น
      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลของระบบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งของจังหวัด อำเภอ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กรณีที่ต้องส่งให้กรมแก้ไขต้องส่งถึงกรมภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ด้วยเช่นกัน

ยกเว้น กรณี แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ ของเกษตรกร ทั้งที่ส่งและยังไม่ส่ง ธกส. 
สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถแก้ไขได้ที่เมนูทะเบียนเกษตรกร > แก้ไข
(ระบบจะตัดข้อมูลส่งให้ ธกส.ใหม่เมื่อมีการแก้ไขเอง)


แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปารล์มน้ำมัน ปี 2557/58
2. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
3. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558            
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

• แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูลงบประมาณการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557 ครั้งที่ 1

 ** รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรณรงค์คืนความสุขให้ชาวนา ** (NEW)

• รายงานลักษณะการถือครองที่ดินข้าวนาปี ปี56-57(รายจังหวัดและรายอำเภอ)

      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 424 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 419 user M103